DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 81

Dommerens viden og færdigheder 1. Der skal foregå efteruddannelse af dommerne for at sikre, at de vedvarende lever op til kravene om viden og færdigheder. 2. Efteruddannelse arrangeres og foretages af kredsens dommerinstruktører. 3. Dommerudvalget fastsætter pensum for den generelle efteruddannelse. Pensum aftales på det årlige møde med dommerinstruktørerne. 4. Efteruddannelse skal være afsluttet inden konkurrencesæsonens start. 5. Deltagelse i den generelle efteruddannelse og det årlige dommermøde er obligatorisk, men som minimum accepteres deltagelse hvert andet år. 6. Deltagelse i efteruddannelse kan ske i anden kreds. 7. Dommerinstruktørerne kan selv tage initiativ til efteruddannelse. Sletning fra dommerlisten 1. Dommerudvalget sletter dommere af dommerlisten efter en begrundet indstilling fra dom- merudvalgets kontaktpersoner i de enkelte kredse i flg. situationer: a. Hvis en dommers aktivitet ikke er i overensstemmelse med pkt. 2.1. b. Hvis en dommer ikke gennemfører efteruddannelse jfr. pkt. 4.5 og 4.7. c. Hvis en dommer, efter dommerudvalgets vurdering, gentagne gange tilsidesætter gældende bedømmelsesregler, kan denne indstilles til efteruddannelse eller slettes af dommerlisten. 2. Hvis pkt. 1.a eller 1.b ikke er opfyldt, får dommeren en mulighed for at rette op på manglen det efterfølgende år. Kredskontaktpersonen udarbejder skriftlig aftale med pågældende dommer og sender kopi til dommerudvalget. Indfries det aftalte ikke, sker der sletning efter ovennævnte punkter. 3. Dommere, der udmelder sig af DcH, slettes af dommerlisten. 4. Dommere, der udelukkes af DcH, slettes af dommerlisten. 5. Dommerudvalget kan slette en dommer, når udvalget finder dokumentation for, at ved- kommende udfører sit arbejde på en sådan måde, at det miskrediterer dommerstanden generelt. 6. Inden en dommer, på dommerudvalgets initiativ, slettes af dommerlisten, får vedkom- mende skriftlig begrundelse for sletningen. Er der grundlag for at undgå sletning, vil det fremgå af brevet. 7. En dommer kan efter eget ønske slettes af dommerlisten. Genoptagelse på dommerlisten 1. Genoptagelse af dommere, der er slettet i henhold til pkt. 5.2 eller 5.6 kan ske direkte indenfor en 2-årig periode uden forudgående uddannelse, såfremt det ikke er i strid med pkt. 5.1. 2. Genoptagelse af dommere i øvrigt sker i overensstemmelse med orientering nr. 31 pkt. 1. Registrering og indberetning 1. Det er dommerens eget ansvar at få registreret alle aktiviteter; både på lands-, kreds- og lokalplan, jævnfør. pkt. 2.1, 4.5 og 4.7. 80 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening