DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 75

Grundorientering nr. 30 Dommerudvalget 2018 Dommerudvalget Formål Udvalgets formål er at fastlægge bedømmelsesregler i DcH-programmet samt sikre at kredsenes dommerudvalg uddanner og efteruddanner dommere indenfor DcH-programmet efter de ret- ningslinjer dommerudvalget har udstukket. Ansvar Udvalget er ansvarlig for at eksaminere dommere til dommerprøven samt sikre at kredsenes dommerudvalg uddanner og efteruddanner dommere indenfor DcH-programmet efter de ret- ningslinjer dommerudvalget har udstukket, således at de kan foretage kompetente bedømmel- ser af konkurrencer indenfor DcH programmet. Kompetencer Udvalget skal have følgende kompetencer: • Være uddannede dommere • Være gode til at samarbejde både internt og eksternt • Kunne kommunikere mundtligt og skriftligt • Have økonomisk forståelse og ansvarlighed • Kunne planlægge sit arbejde Opgaver • • • • • • • • • • • • • • Fastlægge bedømmelsesregler for DcH-programmet Fastlægge krav til dommeruddannelsen og -prøven Afholde årlige dommerprøver for nye dommere Fastlægge kriterier for udvælgelsen af dommeraspiranter Behandle protester/klager over dommere og deres bedømmelse Sørge for registrering af dommernes aktivitet Informere relevante instanser om bedømmelsesregler, fortolkninger og protester i ge- nerel form Godkende arealer og foretage øvelsessammensætning til DM i samarbejde med konkur- renceudvalget Afholde årligt møde med kredsdommerudvalgene. Forestå efteruddannelse af og med kredsenes dommeruddannere/ dommerud- valg Godkende nye dommere Foranledige at dommerlisten på landsforeningens hjemmeside er ajour Informere og kommunikere om udvalgets arbejde i DcH Løbende ajourføre orienteringer vedrørende udvalgets arbejdsområder 74 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening