DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 72

lån eller rentefri lån. Støtten vurderes i relation til projektets størrelse, betydning og ansøge- rens økonomiske evner i forhold til en eventuel tilbagebetaling. Der ydes som hovedregel lån. Eventuel rente besluttes af fondsbestyrelsen. Støtte vil først blive vurderet ved forelæggelse af ansøgerens reviderede og godkendte regn- skab fra foregående år. Ansøgning skal indeholde begrundelse for ansøgning / projektbeskrivelse / idébeskrivelse, evt. anlægsbudgetter, samt information om evt. egen start/driftskapital. Fondsbestyrelsen kan til enhver tid forlange supplerende dokumentation. Endelig behandling kan ikke foretages før fondens bestyrelse har modtaget de nødvendige do- kumenter/beskrivelser. Fonden støtte ydes ud fra både foreningspolitiske og økonomiske forudsætninger. Støtte ydes kun, hvis projektet opfylder fondens krav til kvalitet i indhold, udformning og teknik. Fondens støtter kun til økonomisk bæredygtige projekter, som kan sikre evt. betaling af af- drag. Derfor sikrer fonden sin støtte gennem kritisk vurdering af f.eks. anlægs- og driftsbud- getter, idé- og projektbeskrivelser. Støtte fra fonden kan ikke bruges til omlægning eller indfrielse af eksisterende lån. Initiativfondens kapital Fondens kapital består, som udgangspunkt, af indbetalt bidrag fra DcH’s medlemmer. I tilfælde af overskud på DcH’s årlige regnskab, tillægges fondens kapital 2,5% af dette over- skud. Evt. underskud på DcH’s regnskab er fonden uvedkommende. Fondens bestyrelse skal desuden medvirke aktivt, for eksempel ved søgning om støtte fra an- dre fonde, til opbygning af Initiativfondens kapital således at medlemmernes bidrag til en hver til holdes på et absolut minimum. Landsforeningen må meget gerne bidrage til opbygning og vedligeholdelse af fondens kapital. Fonden modtager gerne ekstraordinære bidrag fra enkeltpersoner eller foreninger, som ønsker at signalere speciel opmærksomhed omkring fondens virke. Fondsbidraget opfattes, som et kollektivt anliggende, som administreres af lokalforeningen. Fondsbidraget bliver ved indbetaling til landskassereren månedligt overført til fondens konto af landskassereren. Fondsbestyrelsen anbringer fondens midler på bankbøger eller i obligationer under hensyn til afkast og sikkerhed. Fonden tillægges endvidere de renteafkast, der fremkommer fra bankkonti og obligationer. Der bevilges principielt ikke støtte til igangsatte projekter. Regnskabsføring Initiativfondens regnskabsår følger kalenderåret. Fondens regnskaber føres af DcH’s Landskasserer og revideres af den eksterne revisor. Fondens regnskaber offentliggøres og forelægges landsmødet i DcH sammen med DcH’s regn- skaber og godkendes efter samme regler som disse. 71 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening