DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 71

Orientering nr. 29 Initiativfonden marts 2019 DcH’s Initiativfond Initiativfondens idegrundlag. Fonden skal skabe en økonomisk baggrund, der skal bruges til at skabe helt eller delvis økono- misk grundlag for gennemførelse af initiativer i DcH på lokalplan. Fonden kan f.eks. støtte initiativer i forbindelse med: Igangsætning af nye aktiviteter, støtte til nye initiativer, samt flere/bedre faciliteter for DcH’s medlemmer. Fonden skal medvirke til at udvikle og støtte de rammer i DcH, som er nødvendige for at DcH kan dække både nutidens og fremtidens behov. Fonden skal medvirke til at sikre en mangfoldighed i medlemmernes muligheder, for at vælge fysiske udfoldelsesmuligheder for hunden på træningspladsen og i vores omgivne natur. Initiativfondens formål. Fondens formål er at udvikle og støtte aktiviteter/projekter inden for DcH På det grundlag kan fonden støtte med økonomiske midler til aktiviteter/projekter, der bygger på en række grundværdier for eksempel.: • • • • • lokalt engagement frivilligt arbejde flere brugergrupper stå til rådighed for fællesskabet med mere Fonden skal i videst muligt omfang udvikle og formidler viden om aktiviteter/projekter der kan falde inden for fondens virkeområde. Initiativfondens støtteområder. Der lægges vægt på støtte til såvel indendørs som udendørs faciliteter og dækker både nyop- førelser, udbygning og nyindretning af eksisterende anlæg samt udvikling af projekter og nye initiativer. Fondsbestyrelsen kan løbende justere sine støtteområder, så de afspejler udviklingstenden- serne blandt brugergruppen. Sådanne justeringer afgøres i fondsbestyrelsen og kræver ikke direkte beslutning i andre be- slutningsorganer. Hvem kan søge Initiativfonden om støtte DcH’s Lokalforeninger, der ikke er i kontingentrestance til Kreds og Landsforening. Initiativfondens krav. Ansøgningen fra en lokalforening skal ske via Lokalforeningens formand, og skal underskrives af den samlede lokalforeningsbestyrelse. Fondens bestyrelse afgør suverænt størrelsen af en eventuel støtte uanset om det er, tilskud, 70 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening