DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 61

Orientering nr. 21 Hovedbestyrelsen 2018 Etablering af nye lokalforeninger Landsforeningens forpligtelse I henhold til landsforeningens vedtægter § 2, stk.2, skal landsforeningen til stadighed være opmærksom på muligheden for etablering af nye lokalforeninger, samt aktivt medvirke til en sådan etablering. Kredsrådets forpligtelse I henhold til vedtægter for kredsråd § 1, stk. 3, er det kredsrådets forpligtelse til stadighed at være opmærksom på muligheden for oprettelse af nye lokalforeninger. Landsforeningens hvid plet ansvarlige For at hjælpe kredsene med arbejdet med de hvide pletter, udnævner hovedbestyrelsen hvert år på det konstituerende HB-møde en ansvarlig for hvide pletter. Den ansvarliges opgaver er følgende: 1. Udarbejde og ajourføre en hvid plets fortegnelse, indeholdende forslag til ansøgninger og andre relevante papirer. 2. Om nødvendigt arrangerer møder for kredsenes hvid plet ansvarlige. 3. Bistå kredsenes hvid plet ansvarlige med deres arbejde. Kredsenes hvid plet ansvarlige Kredsbestyrelserne udnævner en hvid plet ansvarlig i hver kreds. Dennes opgaver er følgende: 1. Aktivt medvirker til start af nye lokalforeninger i områder, hvor det er relevant. 2. Om muligt at sørge for, at de omkringliggende lokalforeninger deltager i starten af den nye lokalforening. 3. Deltage i den kommende forenings stiftende generalforsamling. Kredsbestyrelsens opgaver Kredsbestyrelsen har ansvaret for følgende opgaver i forbindelse med start af en ny lokalfor- ening: 1. Deltage i den kommende forenings stiftende generalforsamling. 2. Sikre at den kommende lokalforenings vedtægter er i overensstemmelse med DcH’s ved- tægter. 3. Sikre at referat fra den stiftende generalforsamling for den nye lokalforening sendes til landsformanden via sekretariatet sammen med kredsbestyrelsens indstilling. 4. Navneliste på den nye lokalforenings bestyrelse sendes til landsformanden via sekretaria- tet. Flere eller alle disse opgaver kan lægges over på kredsens hvid plet ansvarlige, hvis kredsbe- styrelsen finder det formålstjenligt. Hovedbestyrelsens opgaver Hovedbestyrelsen får den nye lokalforening til godkendelse efter kredsens behandling og ind- stilling. Den nye lokalforenings love skal sendes med indstillingen til hovedbestyrelsen. Når den nye lokalforening er godkendt, sender landsformanden besked herom til lokalforenin- gens formand. Desuden informeres hovedbestyrelse, kredsformænd, sekretariatet og udvalgs- formænd. Økonomi Landsforeningen betaler for ajourføring af hvid plet mappe til hver kreds hvid plet ansvarlige. 60 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening