DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 57

Orientering nr. 19 Hovedbestyrelsen 2018 Jubilæer, runde dage og begravelser, gavere- gulativ og æresmedlemmer Landsforeningen DcH markerer mærkedage på følgende måde: Lokalforeningernes jubilæer Ved en lokalforenings 10-års jubilæum sendes lykønskningstelegram. Ved en lokalforenings 25-, 40-, 50-, 60- og 75-års jubilæum gives en gave fra landsforenin- gen. Lokalforeningernes jubilæer markeres kun, hvis en lokalforening gør opmærksom på, at for- eningen har jubilæum. Runde dage, bryllupper, jubilæer og lignende Landsforeningen giver en gave ved disse anledninger til: • Hovedbestyrelsesmedlemmer. • Kredsformænd. • Udvalgsformænd. • Ansatte i administrationen. • Personer med lang tids tilknytning til DcH på ledende poster. Begravelser Landsforeningen deltager med blomster eller signeret krans ved begravelse af: • Lokalforeningsformænd. • Hovedbestyrelsesmedlemmer. • Kredsformænd. • Udvalgsmedlemmer. • Ansatte i administrationen. • Personer med lang tids tilknytning til DcH på ledende poster. • Dommere med lang tids dommergerning bag sig. Ved et landsudvalgsmedlems dødsfald, er det udvalgsformandens opgave, at orientere sekre- tariatet, der tilser, at der orienteres til HB, landsudvalgsmedlemmer og lokalforeningerne. Ved en lokalforeningsformands dødsfald, er det kredsformandens opgave, at orientere sekreta- riatet, der tilser, at der orienteres til HB, landsudvalgsmedlemmer og lokalforeningerne. I de ovenfor øvrige nævnte tilfælde af dødsfald, er det landsforeningens forretningsudvalg, der tilser, at der orienteres til HB, landsudvalgsmedlemmer og lokalforeningerne. Drejer det sig om en dommer med lang tids dommergerning bag sig, er det kredsformandens opgave at orien- tere sekretariatet. Det er i alle tilfælde hovedbestyrelsen, der afgør om og hvordan, landsforeningen officielt skal deltage ved en mærkedag. Al henvendelse om mærkedage skal ske til landsformanden, og hovedbestyrelsen deltager kun efter direkte invitation. 56 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening