DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 56

Orientering nr. 18 Hovedbestyrelsen 2018 Fundats for DcH’s jubilæumsfond DcH’s Jubilæumsfond er oprettet i 1977 ved DcH’s 40-års jubilæum. Ændringer i fondens fundats kan kun foretages af DcH’s hovedbestyrelse. Fondens kapital Jubilæumsfondens kapital består af gaver fra DcH’s jubilæum. I tilfælde af overskud på DcH’s årlige regnskab, tillægges fondens kapital 5 % af dette over- skud. Evt. underskud på DcH’s regnskab er fonden uvedkommende. Henlæggelser fra DcH’s årlige regnskaber sker dog kun, hvis landsforeningens egenkapital er større end ved udgangen af 2005. Fonden tillægges endvidere de renteafkast, der fremkommer fra bankkonti og obligationer. Hovedbestyrelsen anbringer fondens midler på bankbøger eller i obligationer under hensyn til afkast og sikkerhed. Til forvaltningen af fondens midler samt til at træffe afgørelse om anvendelsen af disse i hen- hold til nedenstående bestemmelser klares dette af hovedbestyrelsen på foranledning af lands- formanden. Regnskabsføring Fondens regnskaber føres af kassereren og revideres af DcH’s revision. Fondens regnskaber offentliggøres og forelægges landsmødet i DcH sammen med DcH’s regn- skaber og godkendes efter samme regler som disse. Hvad kan fondens midler bruges til Afkastet af fondens midler anvendes efter hovedbestyrelsens skøn. F.eks. til vandrepræmier til Danmarksmesterskaber, hædersgaver til personer, der har ydet ekstraordinær stor indsats for hundesagen eller DcH, eller til hundeførere der har opnået sær- ligt gode resultater samt til beslægtede formål. Der bør normalt ikke trækkes på fondens kapital, kun renteafkastet bør anvendes til uddeling. Det tilstræbes, at kapitalen opbygges, så fonden senere kan påtage sig større opgaver for DcH. Art og omfang af disse opgaver besluttes af DcH’s hovedbestyrelse. Tildeling af hædersgaver Tildeling af hædersgaver sker på grundlag af hovedbestyrelsens skøn. Indstilling om tildeling kan komme fra hovedbestyrelsen, kredsråd, kredsbestyrelser eller lo- kalforeningsbestyrelser. Indstillingen skal være motiveret. Uddeling af hædersgaver fra Jubilæumsfonden bør sædvanligvis ske på DcH’s ordinære lands- møde. Medlemmer med aktiviteter, blandt andet dommere, der har 25, 40, 50 års og så videre jubi- læum kan indstilles til at blive hædret. Formanden for de respektive fagudvalg skal indstille til landsformanden senest 15. januar, det år der skal hædres. Uddeling af hædersgaver vil ske på førstkommende ordinære landsmøde. Jubilæumsbroche Hvis en lokalforening eller kreds ønsker at hædre et medlem, der ikke opfylder ovenstående kriterier, kan man søge om tilskud til en broche i gulddublé. Brochen kan eksempelvis anvendes som hædersgave, erindringsgave eller jubilæumsgave, og den kan fungere som både broche, slipsenål samt halskæde. Der sendes en begrundet ansøgning til landsformanden. 55 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening