DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 54

Orientering nr. 17 Hovedbestyrelsen 2018 Hovedbestyrelsen Formål Det er hovedbestyrelsens formål at udvikle DcH’s overordnede strategi og målsætning. Hoved- bestyrelsen er det styrende og koordinerende organ, der skal sikre at DcH efterlever de ret- ningslinjer, som er udstukket af landsmødet. Ansvar Hovedbestyrelsens ansvar er at koordinere fælles interesseområder for lokalforeningerne i DcH. Hovedbestyrelsen har ansvar for landsforeningens personale. Kompetencer Hovedbestyrelsen bør have følgende kompetencer: • Være gode til at samarbejde både internt og eksternt • Kunne kommunikere mundtligt og skriftligt • Have økonomisk forståelse og ansvarlighed • Kunne analysere og forstå problemstillinger • Have ledelseserfaring Opgaver • • • • • • • • • • • • • • • • • Sikre rammer og vilkår, der motiverer det frivillige arbejde i DcH på alle niveauer Sikre det gode samarbejde på alle niveauer i DcH Lede landsforeningens virksomhed i overensstemmelse med landsmødets beslutninger I sin forretningsorden udstikke og fastholde regler for ansættelse, funktion og ansvars- område for landsforeningens forretningsfører I koordineret samarbejde med forretningsføreren lede og varetage DcH’s interesser så- vel indadtil som udadtil. Forretningsføreren refererer hovedbestyrelsens møder Konsolidere landsforeningens økonomi Udarbejde og udsende referater fra bestyrelsens møder Varetage PR-arbejdet Sikre en åben og rettidig kommunikation/information til DcH’s medlemmer via relevante elektroniske midler Indkalde til og afvikle det årlige landsmøde Udvikle DcH’s strategi og målsætning Udarbejde budget og handleplaner for egne områder Samarbejde med andre organisationer, specielt organisationer med hunden som inte- resseområde Godkende udvalgenes budgetter og handleplaner samt tilse, at disse overholdes Godkende og udsende orienteringer udarbejdet af udvalgene Løbende ajourføre orienteringer vedrørende hovedbestyrelsens arbejdsområder Afholde mindst ét årligt fællesmøde Organisering Hovedbestyrelsen består af landsformand, næstformand og landskasserer, som er valgt direkte på landsmødet for to år ad gangen. Herudover består hovedbestyrelsen af formændene for de seks kredse. Forretningsføreren for DcH er sekretær for hovedbestyrelsen. 53 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening