DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 50

Orientering nr. 14 Hovedbestyrelsen 2018 Børneattester Lovgrundlag ”Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. - Lov nr. 520 af 21. juni 2005” som er vedtaget af Folketinget med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2005. Loven betyder, at alle foreninger fra den 1. juli 2005 skal indhente en børneattest, før de an- sætter eller beskæftiger trænere/instruktører, uanset køn, som skal have direkte og vedva- rende kontakt med børn under 15 år. Hvilke oplysninger Børneattesten indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer straffelovsovertrædel- ser: • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år og ikke andre former for lovbrud. Hvem skal tjekkes Der skal indhentes børneattester på trænere/instruktører som er tiltænkt en fast funktion, hvor han/hun skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis. Der kan kun indhentes oplysninger på trænere/instruktører, der giver deres samtykke. Hvis den pågældende ikke giver sit samtykke, må vedkommende ikke, have direkte og vedva- rende kontakt med børn under 15 år i lokalforeningen. Lokalforeninger kan straffes med bøde, hvis de undlader at tjekke de berørte trænere/instruk- tører i kriminalregisteret. Trænere/instruktører som er tjekket ved starten af deres virke/ansættelse, skal ikke tjekkes igen, hvis han/hun får andre opgaver i lokalforeningen som f.eks. et nyt hold efter en sæson. Har vedkommende været væk fra lokalforeningen i eksempelvis et år, opfattes det som en genansættelse, og foreningen skal på ny indhente en børneattest. Opstår der tvivl, så tjek hel- lere en gang for meget end en gang for lidt. Hvem skal ikke tjekkes Der skal ikke indhentes børneattester på: • Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til træning etc. • Forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne. • Foreningens formand og bestyrelse med mindre de samtidig er trænere/instruktører for børn i lokalforeningen. Det er i strid med Kriminalregisterbekendtgørelsen hvis lokalforeningen som fast praksis an- moder om børneattester på alle trænere/instruktører, uden hensyn til om de skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Hvordan indhentes oplysninger fra kriminalregisteret? Når der skal indhentes en børneattest fra kriminalregisteret, gøres følgende: • Udpeg en person i foreningen, der skal modtage og beskytte oplysningerne (børneatte- sterne). • Rekvirer to blanketter – en arbejdsgiverblanket og en samtykkeerklæring – hos Politiet. De to blanketter kan downloades fra Politiets hjemmeside: http://www.politi.dk • Lokalforeningen udfylder arbejdsgiverblanketten, hvor man afkrydser, at man ønsker at tjekke en navngiven person, der skal ansættes som træner/instruktør. Blanketten skal un- derskrives af den person, som skal modtage oplysninger fra kriminalregisteret. 49 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening