DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 45

Orientering nr. 11 Hovedbestyrelsen 2018 Udgifter til repræsentation af DcH Iflg. landsforeningens vedtægter § 5, honorerer landsforeningen udgifter til repræsentation af DcH. Afregningsbilag For at få refunderet udgifter skal der udfyldes et afregningsbilag der findes på landsforenin- gens hjemmeside. Rubrikken med navn, adresse, arrangement, udvalg, sted og dato skal altid udfyldes fuldstæn- digt. Kørepenge Kørepenge afregnes ved brug af afregningsbilaget. Antal kørte kilometer i egen bil ganges med den til enhver tid gældende kørepengesats (statens høje takst – gælder kun for personer der har hverv for landsforeningen). (Evt. kørselsgodtgørelse for konkurrencehundeførere er til sta- tens lave takst). Kørsel i firmabil er i relation hertil ikke egen bil, hvorfor udgiften til transpor- ten ikke kan godtgøres. Offentlig transport, taxa, færge, broafgift og lignende. Rejse med tog, bus, færge, taxa afregnes efter billetten, som vedlægges afregningsbilaget. Dette gælder også Broafgift. Benyttes BroBiz refunderes beløbet efter kopi af betaling af pas- sagen. Kopien kan sendes direkte til landskassereren. Skattemæssige relationer Godtgørelse af transportudgifter (kørselsgodtgørelse, broafgift eller færgeudgifter mv.) i for- bindelse med konkurrence-hundeførernes deltagelse i konkurrencer er A-skattepligtige. Derfor skal der forinden udbetaling oplyses cpr.nr til landskassereren, der vil indeholde A-skat m.v. og afregne denne til SKAT. Betaling af startgebyrer for konkurrence-hundeførerne er en B-ind- komst for den enkelte hundefører. Fortæring Fortæring afregnes efter det originale bilag, som påføres navne på alle deltagere. For landsfor- eningens udvalg er en summarisk anførsel af udvalgets navn tilstrækkeligt. For kurser er en godkendelsespåtegning fra den økonomiansvarlige tilstrækkelig. Landskassereren kan dog altid forlange yderligere oplysninger om deltagerne. Udgiftsbilag der vedrørende ophold/fortæring og som sendes fra leverandøren direkte eller via sekretariatet til landskassereren, sendes til udval- genes økonomiansvarlig til godkendelse via mail. Overnatninger Overnatninger godtgøres kun i det omfang det har været nødvendigt for deltagelse i 2 på hin- anden følgende møder. Telefonudgifter Telefonudgifter godtgøres enten som et fast årligt beløb for de udvalg, der har ønsket denne ordning eller specificeres på telefonafregningsbilag. Udvalgene sender en oversigt over fordeling af telefongodtgørelsen på udvalgsmedlemmerne til landskassereren midt på året. De forskellige bilag vedlægges afregningsbilaget. På afregningsbilaget anføres registrerings- og konto nr. på beløbsmodtagerens konto, hvortil beløbet overføres elektronisk. Bilaget skal underskrives, og sendes til den økonomiansvarlige for det på gældende arrange- ment. Det skal pointeres at det skal være det originale afregningsbilag med underskrift – ikke en fotokopi eller lignende. Økonomiansvarlige Alle faste og midlertidige udvalg og grupper i landsforeningen skal vælge en økonomiansvarlig. 44 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening