DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 40

Orientering nr. 8 Hovedbestyrelsen 2018 Forsikringsforhold I DcH Hundeførerens ansvarsforsikring er lovpligtig Lovpligtig ansvarsforsikring kan tegnes i langt de fleste forsikringsselskaber og dækker, de ska- der, som hunde forvolder, og som hundefører/ejer, kan gøres ansvarlig for. Undtaget er dog skader, som hunden forvolder i forbindelse med træningsarbejde eller konkurrence i en hunde- førerforening. DcH’s lokalforeninger har ret til at kontrollere, at medlemmerne har deres lovpligtige hundean- svarsforsikring i orden. HUSK - det er kvitteringen for betalt forsikring, der er gyldigt bevis - ikke en forsikringspolice. Forsikringsbetingelser og diverse fakta blade omkring forsikringsforhold kan findes på landsfor- eningens hjemmeside. Kollektiv udvidet ansvarsforsikring for hunde Udvidet ansvarsforsikring for hunde er tegnet af landsforeningen kollektivt for alle lokalforenin- gers medlemmer. Forsikringen dækker i de tilfælde, hvor den skadelidte, i henhold til Lov om Hunde, ikke kan få erstatning over skadevolderens hundeansvarsforsikring. Forsikringen dækker kun skader som DcH’s medlemmers hunde forvolder på medlemmer af DcH, herunder skader på medlemmers ting og hunde, når disse i henhold til Lov om hunde har med- virket har medvirket til skadens opståen, og dermed ikke kan få erstatning over skadevolderens Lovpligtige hundeansvarsforsikring. Forsikringen dækker også under konkurrencer i andre foreninger, når medlemmet repræsenterer DcH, herunder konkurrencer afholdt i Vesteuropa. Vesteuropa omfatter i policens forstand følgende lande: Andorra, Belgien, Bosnien, England, Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Guern- sey, Holland, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Jersey, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, og Østrig. Skaden skal under alle omstændigheder først anmeldes til den lovpligtige forsikring. Afslår denne forsikring at dække skaden, anmeldes den til den kollektive udvidede forsikring. Skadesanmeldelsesformularen for den udvidede ansvarsforsikring rekvireres ved DcH’s sekreta- riat. Bliver der rejst erstatningskrav for skader, der falder ind under betingelserne for den kollektive udvidede ansvarsforsikring, skal den udfyldte skadesanmeldelse, bekræftet af den pågældende DcH-lokalforenings formand, indsendes til DcH’s sekretariat, som videresender til landsforenin- gens forsikringsmægler. Har den skadevoldende hund ikke den lovpligtige ansvarsforsikring i orden, dækker den kollek- tive udvidede ansvarsforsikring ikke for skaden. Derfor bør lokalforeningerne benytte deres ret til at påse, at alle medlemmer har den lovpligtige ansvarsforsikring i orden. Anmeldelse af forsikringsskader forvoldt af en DcH-hund Efter afslag fra den lovpligtige ansvarsforsikring udfyldes skadesanmeldelsen til den kollektive udvidede forsikring. Skadesanmeldelsen vedlægges det skriftlige afslag fra den lovpligtige for- sikring og evt. betalte dyrlægeregninger. Vær opmærksom på, at forsikringen kun dækker, hvor der har været en DcH-hund impliceret og under en DcH-aktivitet, eller hvor DcH kan gøres ansvarlig. På skadesanmeldelsen udfyldes forsikringstagerens navn med lokalforeningens formands navn, da det er formanden, der tegner foreningen. Anmeldelsen skal underskrives af formanden. Des- uden skal der oplyses navn og adresse på ejeren af den skadevoldende hund. 39 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening