DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 36

Orientering nr. 5 Hovedbestyrelsen 2018 Intern revision i landsforeningen Revisorer 2 interne revisorer vælges på landsmødet. Valgperioden er 2-årig. Hovedbestyrelsen kan derudover henvende sig til et anerkendt revisionsfirma, hvis det skønnes nødvendigt eller kræves af hensyn til eventuelle tilskud. Løbende revision De interne revisorer mødes i januar måned for at gennemgå bilag og bogføring for det netop afsluttede regnskabsår. Revisorerne tilser, at tilvejebringelse og anvendelse af landsforeningens midler sker i overens- stemmelse med landsmødets beslutninger og foreningens formål. Herunder bør revisorerne gennemgå og kontrollere: • Enkeltkonti. • Hovedbestyrelsens og udvalgenes omkostninger. • Foreningens indtægter. Kommunikation Revisorerne indsender kommentarer/spørgsmål omkring ovenstående til hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsens kommentarer/svar udsendes sammen med revisorernes henvendelse til lo- kalforeningerne sammen med øvrige informationer fra hovedbestyrelsen. 35 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening