DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 35

Orientering nr. 4 Hovedbestyrelsen 2018 DcH’s landsmøde, tilmelding og stemmesedler Landskassererens opgaver ved landsmødet Landskassereren opgør samtlige lokalforeningers medlemstal pr. 31. december. I invitationen til landsmødet anføres, hvor mange stemmer den enkelte lokalforening er beretti- get til ifølge landsforeningens vedtægter § 9. Stemmesedlerne udleveres på landsmødet. Landskassereren laver en kontrolliste med det mulige antal totale stemmer på landsmødet, ud fra medlemsopgørelsen pr. 31. december. Deltagerne påføres listen efterhånden, som de ankommer til landsmødet. Når mødet er åbnet, oplyser kassereren hvor mange stemmer, der kan afgives på mødet, idet han fratrækker stemmer for ikke - mødte stemmeberettigede. Fordeling af stemmesedler Deltagelse i landsmødet sker i henhold til landsforeningens vedtægter § 8. Til repræsentanten for hver lokalforening udleveres det antal stemmesedler, som lokalforenin- gen er berettiget til ifølge landskassererens opgørelse. Til landsformanden, landskasserer, øvrige HB-medlemmer (kredsformændene), formænd for DcH’s faste udvalg, kredsnæstformænd og kredskasserere udleveres 1 stemmeseddel. Disse stemmesedler er til personlig brug og kan ikke overdrages til andre. Den eneste undtagelse er, hvis udvalgsformænd lader sig repræsentere af en substitut. Tilmelding af deltagere Betingelsen for at deltage i afstemningerne er, at deltagerne er tilmeldt med navn, lokalfor- eningsnummer og kreds. Tilmelding skal ske ved indgangen til mødesalen, og registrering sker ved at aflevere indkaldel- sens nederste del. Landsformanden, landskasserer, øvrige HB-medlemmer (kredsformændene), formænd for DcH’s faste udvalg, kredsnæstformænd og kredskasserere underskriver tilmeldingen ved indgangen. Anvendelse af stemmesedler Skriftlig afstemning på landsmødet kan kun ske på de udleverede stemmesedler. Ingen deltager på et landsmøde kan råde over flere stemmesedler, end det, de repræsenterer, berettiger dem til. Ingen kan få udleveret stemmesedler til mere end et hverv, uanset om personen bestrider flere hverv, der giver adgang til stemmesedler. Hver lokalforeningsrepræsentant afgiver, ved hver afstemning, det antal stemmer, som er an- givet på landskassererens opgørelse. En lokalforening, der ikke overholder betalingsfristen pr. 1. februar, kan ikke sende repræsen- tanter til et landsmøde. 34 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening