DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 25

4.3 Udmeldelse skal ske skriftligt til lokalforeningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår kan af lokalforeningen betragtes som udmeldelse af lokalforeningen. 5. Kontingent 5.1 Kontingentet for lokalforeningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære ge- neralforsamling for det efterfølgende kalenderår. Kontingentet består af to dele: grundkontingent og træningsgebyr. Grundkontingent dækker kontingent til kreds og landsforening, samt grundomkostnin- ger ved medlemskab af lokalforeningen. Træningsgebyr giver adgang til træning i lokalforeningen. 5.2 Ingen kan deltage i lokalforeningens aktiviteter uden at betale grundkontingent. 5.3 Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, før forfaldent kontingent (grundkon- tingent og træningsgebyr) for det pågældende foreningsår er betalt. 5.4 Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontin- gent i denne lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalfor- eningen fra næste foreningsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr. 5.5 For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, beta- les der kun for ét medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige adgang til de øvrige lokalforeninger også. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav mod lokalforeningen eller dens midler, herunder tilbagebetaling af kontingent. 5.6 6. Generalforsamling 6.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar. 6.2 Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel skriftligt til alle medlemmer, på foreningens hjemmeside eller lignende. Indkaldelsen skal indeholde bestyrelsens indstilling til kontingentfastsættelse samt ordlyden af eventuelle ind- komne forslag. 6.3 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum have følgende punkter: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Valg af dirigent Beretning af lokalforeningens formand Regnskabsaflæggelse af lokalforeningens kasserer Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr Valg af formand Valg af kasserer Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af to suppleanter til bestyrelsen Valg af to revisorer Valg af en revisorsuppleant 24 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening