DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 22

inklusive). 5.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum have følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra kredsformanden og udvalgsformænd 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastlæggelse af kontingent for det følgende kalenderår 6. Valg af kredsformand (ulige/lige år) 7. Valg af næstformand/sekretær 8. Valg af kasserer 9. Valg af suppleant for kasserer 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af suppleanter 12. Valg af to revisorer - én hvert år 13. Valg af revisorsuppleant 14. Valg af kredsens medlem af ordensudvalget (ulige/lige år) 15. Valg af kredsens initiativfondsmedlem (ulige/lige år) 16. Eventuelt valg til øvrige poster 17. Eventuelt 5.3 Beslutninger og afgørelser træffes af generalforsamlingen ved simpelt flertal. 5.4 Hvis der er mere end en kandidat afgøres valget ved simpelt flertal. Alle valgperioder er 2-årige. Genvalg kan finde sted. 5.5 Valgbar er ethvert medlem af lokalforeningerne i kredsen. 5.6 Adgang til generalforsamlingen har kredsbestyrelsen samt max. to repræsentanter fra hver lokalforening samt kandidater, der stiller op til poster samt kredskonsulent, kredseftersøger samt kredsens medlemmer af landsforeningens udvalg inkl. Initiativ- fonden (udvalgsmedlemmer og kredsens medlem af Initiativfonden, dog uden stem- meret). Landsforeningens udvalgsmedlemmers udgifter betales af udvalget. 5.7 I forbindelse med afstemninger på generalforsamlingen har hver lokalforening det an- tal stemmer, som lokalforeningens størrelse pr. 31. december berettiger dem til i hen- hold til nedenstående: 1 - 50 lokalforeningsmedlemmer giver tre stemmer. 51 - 100 lokalforeningsmedlemmer giver fire stemmer. 101 - 200 lokalforeningsmedlemmer giver fem stemmer. 201 - lokalforeningsmedlemmer giver seks stemmer. Medlemmer af kredsbestyrelsen har hver én stemme. 5.8 Kredse med ulige numre vælger formand, medlem til ordensudvalget og bestyrelsesmedlem til Initiativfonden i ulige år. Kasserer og næstformand vælges i lige År. 21 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening