DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 21

Vedtægter Kredse Danmarks civile Hundeførerforening 2018 Vedtægter for kredse under landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Nedenstående tekst skal stå i kredsens vedtægter. Kredsrådet kan i øvrigt selv fastlægge yderligere vedtægter, så længe disse ikke strider imod DcH’s vedtægter eller dele af disse. 1. Kredsens navn og område 1.1 Kreds 1-6. 1.2 Kredsen har sit hjemsted og værneting ved den til enhver tid værende kredsformands bopæl. 2. Formål 2.1 Kredsene skal sikre lokalforeningerne en lokal samhørighed, være bindeled til hoved- bestyrelsen samt gennemføre arrangementer i DcH-regi. 2.2 Kredsformanden skal repræsentere lokalforeningerne i landsforeningen (DcH). 3. Medlemmer 3.1 Kredsrådet, som er kredsens højeste myndighed, består af max. to repræsentanter fra hver lokalforening samt medlemmerne af kredsbestyrelsen, kredskonsulent, kreds- eftersøger samt kredsens medlemmer af landsforeningens udvalg inkl. Initiativfonden (udvalgsmedlemmer og kredsens medlem af Initiativfonden, dog uden stemmeret). Landsforeningens udvalgsmedlemmers udgifter betales af udvalget. 4. Kredsbestyrelsen 4.1 Kredsrådet vælger en bestyrelse, der er ansvarlig for kredsrådets virke. Bestyrelsen består af minimum tre medlemmer. Kredsformand, næstformand/sekretær og kasse- rer vælges direkte af generalforsamlingen. 4.2 Kredsformanden er tillige medlem af landsforeningens hovedbestyrelse som repræsen- tant for kredsen. 4.3 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af konkrete arbejdsopgaver. 4.4 Bestyrelsen udsender referater over bestyrelsesmøder til formændene for samtlige kredsens lokalforeninger og til DcH’s forretningsfører. 4.5 Beslutninger truffet af bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelig- hed er kredsformandens stemme afgørende. 5. Ordinær kredsgeneralforsamling 5.1 Med mindst 14 dages forudgående varsel indkalder bestyrelsen medlemmerne til ordi- nær generalforsamling, som afholdes mellem 15. februar og 1. marts (begge dage 20 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening