DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 20

22 Anke og genoptagelse af sager 22.1 Kendelser afsagt af ordensudvalget kan ikke indbringes for en højere instans i DcH. 22.2 Ordensudvalget kan på begæring beslutte at genoptage en sag om en sanktion af mere end fem års varighed (aktivitetsbestemte karantæner, tidsbegrænsede karantæ- ner og eksklusioner), hvis særlige grunde taler herfor. Genoptagelse kan tidligst ske fem år efter sagens afslutning. ---o0o--- Vedtaget på landsmøde den 17.3.2018 19 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening