DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 18

14.3 Urafstemning skal gennemføres senest otte uger efter landsmødet, hvor urafstemnin- gen begæres. Optællingen af urafstemningens stemmesedler skal foretages af et uvil- digt revisions- eller advokatfirma. Resultatet af urafstemningen meddeles straks landsformanden samt forretningsføre- ren, og forretningsføreren offentliggør straks resultatet til landsforeningens medlem- mer. 15. DcH Håndbogen 15.1 DcH Håndbogen indeholder alle regler, retningslinjer og vejledninger. 15.2 Ændringer i DcH Håndbogen kan foretages af de enkelte udvalg for eget område. Æn- dringer kræver dog hovedbestyrelsens godkendelse. 15.3 Der skal redegøres særskilt i beretningen for væsentlige ændringer i DcH Håndbogen fra de respektive udvalg. 15.4 Ændringer i regler optaget i DcH Håndbogen sker efter godkendelse af hovedbestyrel- sen. 16. Regnskabsår 16.1 Landsforeningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal foreligge i revideret stand senest 15. februar. Regnskabet revideres af landsforeningens revisorer og en ekstern registreret revisor, udpeget af hovedbestyrelsen. 16.2 17. Tegningsret 17.1 Landsforeningen tegnes af formanden og kassereren. Sanktioner i forhold til lokalforeninger 18.1 Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion af en lokalforening, der ikke betaler kontingent. Beslutning herom kan tidligst træffes fire uger efter, at påkrav er fremsendt til den lokalforening, der er i restance. 18.2 Hovedbestyrelsen kan indstille en lokalforening til eksklusion for ordensudvalget, så- fremt denne handler i strid med landsforeningens vedtægter eller DcH Håndbogen og trods henstilling herom ikke efterkommer denne. Sanktioner indenfor lokalforeningen 19.1 Et medlem i en lokalforening kan idømmes en sanktion af lokalforeningens bestyrelse, hvis medlemmet overskrider foreningens vedtægter og regler eller ved sin opførsel eller på anden måde sætter sig ud over, hvad der hører til almindelig god orden. 19.2 Bestyrelsen kan idømme den pågældende en af følgende sanktioner: • Misbilligelse • Advarsel • Afgrænset karantæne i højst 3 måneder 17 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening