DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 17

udvalg, kredsnæstformændene samt kredskassererne. Adgang til landsmødet uden stemmeret har forretningsføreren, kandidater til valgene, der ikke har sæde i landsmødet, de interne revisorer, formanden for Ordensudvalget og formanden for Initiativfonden. Adgang til landsmødet uden stemmeret har 1 sup- pleant for hver lokalforeningsrepræsentant, medlemmer af landsforeningens faste ud- valg, øvrige kredsbestyrelses-medlemmer samt gæster indbudt af hovedbestyrelsen. Alle, der har adgang til landsmødet, har taleret. Adgang til landsmødet for lokalforeninger bortfalder, såfremt de ikke har betalt kontin- gentet til landsforeningen rettidigt jf. vedtægternes pkt. 4.4. 12.8 I forbindelse med afstemninger på landsmødet har hver lokalforening det antal stem- mer, som lokalforeningens medlemsstørrelse pr. 31. december berettiger dem til i henhold til nedenstående: 1 - 50 lokalforeningsmedlemmer giver tre stemmer 51 - 100 lokalforeningsmedlemmer giver fire stemmer 101 - 200 lokalforeningsmedlemmer giver fem stemmer mere end 200 lokalforeningsmedlemmer giver seks stemmer Øvrige stemmeberettigede på landsmødet har hver én stemme. 13. Ekstraordinært landsmøde 13.1 Ekstraordinært landsmøde afholdes, såfremt mindst halvdelen af lokalforeningerne fremsender begæring herom eller hovedbestyrelsen finder det nødvendigt. Ekstraordinært landsmøde skal holdes inden seks uger efter opfordringens modta- gelse. 13.2 Ekstraordinært landsmøde indkaldes til afholdelse på en lørdag med mindst tre ugers forudgående varsel. Indkaldelsen fremsendes skriftligt til medlemmerne samt øvrige stemme- og mødeberettigede i henhold til vedtægternes pkt. 12. Indkaldelsen skal tillige indeholde dagsorden for landsmødet samt relevante bilag for det ekstraordinære landsmødes indhold. 13.3 Afstemning på det ekstraordinære landsmøde sker i henhold til vedtægternes punkt 12.5. 13.4 Skal der afholdes personvalg på det ekstraordinære landsmøde, skal kendte kandida- ter så vidt muligt fremgå af indkaldelsen til det ekstraordinære landsmøde. 14. Urafstemning 14.1 Når mindst 40% af de fremmødte stemmer på et ordinært eller ekstraordinært lands- møde, dog minimum 20% af samtlige mulige stemmer, begærer det, skal beslutnin- ger, der ellers gyldigt kunne sættes til afstemning, sendes til skriftlig urafstemning blandt samtlige lokalforeninger. 14.2 Ved urafstemningen er det alene lokalforeningerne, der har stemmeret og stemme- retsantallet fastsættes i henhold til vedtægternes pkt. 12.8. 16 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening