DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 162

Orientering nr. 133 Rallyudvalget juli 2018 Protester og klager ved Rally stævner Formål og anvendelse Denne procedur e har til formål at sikre en hurtig, smidig og retfærdig behandling af prote- ster og klager. Procedure ved indgivelse af protest eller klage: 1. Enhver afgørelse, der er truffet af en dommer ved et stævne i henhold til konkur- rence- programmet i Rally kan påklages til Rally Udvalget. 2. Konkurrencedeltagere, dommere og konkurrenceledelse kan indgive protest/klage. 3. Konkurrencedeltagere kan kun indgive protest/klage over egen bedømmelse af et gennemløb eller oplevelse. 4. Konkurrenceledelsen kan dog ikke indgive protest/klage over dommerens bedøm- melse af et gennemløb. 5. Protesten/klagen skal indgives på Rally Udvalgets blanket (blanket kan findes på DcH’s hjemmeside under Rally Udvalget). Fornøden beskrivelse og dokumentation vedlægges. Papirerne afleveres til konkurrenceledelsen, med dommerens under- skrift, straks efter klassen er afsluttet. 6. Kan protesten/klagen ikke afgøres på dagen, med hundeførers og dommers under- skrift, sendes papirerne til Rally Udvalget, som træffer afgørelse og afgørelsen kan ikke yderlig påklages. 7. Udvalgets klageansvarlig videresender det indsamlede protest/klage materiale, som orientering til de øvrige medlemmer i udvalget, senest 14 dage efter modtagelsen fra dommeren. 8. Rally Udvalget træffer den endelige afgørelse/konklusion, som skal foreligge senest på det førstkommende udvalgsmøde efter modtagelse af klagen/protesten. Ud- val- gets afgørelse er endelig. Afgørelsen meddeles sagens parter senest 14 dage efter behandlingen. 9. Ved Danmarksmesterskaberne indgives en protest/klage på stedet, så hurtigt som mu- ligt efter gennemløbets afslutning. Rally Udvalget behandler den straks, og den endelige afgørelse foreligger inden opråb af resultater, herefter er der ingen pro- test/klagemulighed 161 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening