DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 16

12.4 Dagsordenen for landsmødet skal som minimum have følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Beretninger (a) Landsformanden aflægger beretning (b) Hver udvalgsformand aflægger beretning 3) Aflæggelse af regnskab, herunder aflæggelse af regnskab for Jubilæumsfonden samt Initiativfonden, ved landsforeningens kasserer 4) Hovedbestyrelsen orienterer om planer for det/de kommende år. 5) Indkomne forslag 6) Fastsættelse af kontingent til landsforeningen 7) Valg af landsformand (ulige år) 8) Valg af næstformand (lige år) 9) Valg af kasserer (lige år) 10) Valg af suppleant for kasserer (lige år) 11) Valg af udvalgsformænd til de faste udvalg 12) Valg af to interne revisorer 13) Valg af to suppleanter for de interne revisorer 14) Eventuelt 12.5 Beslutninger og afgørelser, der træffes af landsmødet sker, med mindre andet er angi- vet, med simpelt flertal. Beslutning om ændring af vedtægterne kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmeberet- tigede stemmer for beslutningen. Afstemning om indkomne forslag foretages ved skriftlig afstemning, hvis det forlanges. Beslutning om nedlæggelse af landsforeningen kan ikke vedtages, hvis mindst 10 stem- meberettigede lokalforeninger stemmer imod. Skriftlig afstemning skal altid finde sted ved valg af landsformand, næstformand og landskasserer, også selv om der kun er en kandidat til posten. Ved to eller flere kandidater afgøres valget ved simpelt flertal. Er der kun en kandidat skal vedkommende opnå mindst 50% af de afgivne stemmer for at blive valgt. Blanke og ugyldige stemmesedler medtælles ikke ved opgørelsen. Får kandidaten ikke over 50% af de afgivne stemmer er der to muligheder: 1. Der kan melde sig en kandidat på dagen, hvorefter der foretages valg efter ovenstående procedure. 2. Opnås der ikke valg efter ovenstående procedure pålægger landsmødet forret- ningsudvalget at indkalde til ekstraordinært landsmøde, jf. reglerne i pkt.13 om eks- traordinært landsmøde. Ved øvrige personvalg foretages skriftlig afstemning ved to eller flere kandidater. Alle valgperioder er 2-årige. Genvalg kan finde sted. 12.6 Valgbarhed på landsmødet har alle lokalforeningsmedlemmer. Ingen kan vælges til mere end én post ad gangen. Opstiller ingen kandidater til en post, hvor der er valg på landsmødet, kan hovedbestyrelsen efterfølgende udpege en person, der varetager posten i den efterfølgende valgperiode. Dette gælder dog ikke landsformand, næstfor- mand og landskasserer. Hvis der ikke vælges nogen til en af disse tre poster, indkal- des til ekstraordinært landsmøde. 12.7 Adgang til landsmødet med tale- og stemmeret har en repræsentant fra hver lokalfor- ening, samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen, samtlige formænd for de faste 15 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening