DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 159

• Praktisk bedømmelse af hunde. Kursus/sommerprøven indeholder: • Stævneafvikling. • Praktisk bedømmelse af hunde. • Dommerprøve. Krav til dommere: En dommer i Rally skal være i stand til at: • Være imødekommende og holde god takt og tone. • Foretage hurtige og selvstændige bedømmelser. • Give en hurtig vurdering af et gennemløb og have et godt overblik. • Opretholder en positiv stemning under et stævne i Rally. Dommerprøve Den praktiske prøve består af banebygning, -gennemgang, bedømmelse, tilbagemelding til hundeførere samt styring af forløbet med både hjælpere og hundeførere. Rally Udvalget kan vælge, at bruge en udefrakommende censor/dommer, som bedømmer til dommerprøven. Økonomi Kredsen betaler pr. aspirant a conto 5.000 kr. til landskassereren, når aspiranten er godkendt i udvalget, dog senest 1 måned før introduktionsdagen. Beløbet dækker fortæring, kørsel og over- natning. Når dommerprøven er overstået, vil kredsen modtage den endelige afregning. Det endelige regnskab laves af Rally udvalget og sendes til kredsen med kopi til landskasserer. Kørsel til de stævner, som kræves af aspiranten dækkes direkte af aspirantens kreds. Dommeraktivitet Aktivitetskravet for rallydommere er: • På 2 år at have dømt 8 rally stævner, heraf mindst 6 på kredsplan. • Deltage i den årlige efteruddannelse som er obligatorisk. Rally Udvalget kan i særlige omstændigheder give dispensation herfor • Med hensyn til sletning og genoptagelse på dommerlisten er det Rally Udvalget, der tager denne beslutning. Registrering og indberetning Udvalget står for den endelige godkendelse af aspiranten og fører en oversigt med aspirantens virke ved stævner. Dommerens aktivitet registreres i den udleverede dommerbog som kontrolleres på den årlige efteruddannelse. 158 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening