DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 152

Uddannelsen kører over ca. 2 år og består af 4 moduler, samt praktik i samråd med uddannede konsulenter og/eller kredskonsulent, forløbet afsluttes med en eksamen. Konsulentaspiranten skal gennemføre alle forløbets moduler, samt bestå eksamen. Konsulentudvalget sammensætter de 4 moduler, som afvikles over 4 internat weekender. Uddannelsen indeholder bl.a. i vilkårlig rækkefølge: • Introduktion til uddannelsen og tjenesten. • Kommunikation og formidling • Racekendskab /raceegenskab. • Over- og understimulerede hunde. • Hundens udvikling og adfærd. • Hundens kropssprog og signaler. • Hundens helbred og dets indflydelse på dens adfærd Praktisk erfaring En vigtig del af konsulenternes viden opnås gennem praktisk erfaring. Denne opnås kun ved at konsulentaspiranterne, når de har gennemgået første modul af uddannelsen, kommer til at ar- bejde med løsning af adfærdsproblemer hos hunde. Konsulentaspiranten indgår herunder i et samarbejde med en konsulent i resten af uddannel- sesforløbet. Dette samarbejde fungerer ved at konsulentaspiranten bliver tilknyttet kredskonsu- lenten eller anden erfaren konsulent, som konsulentaspiranten kan bede om at være sparrings- partner ved hjemmebesøg hos en klient. Konsulenten kan også invitere konsulentaspiranten med til hjemmebesøg hos sine klienter. Det bør i forvejen aftales med klienterne om de er indforstået med at der vil være en aspirant/erfaren konsulent ved hjemmebesøget. Der ud over indkalder kredskonsulenten kredsens konsulentaspiranter 1 – 2 gange under ud- dannelsesforløbet. På dette møde gennemgås nogle af konsulentaspiranternes rapporter over klientkontakter. Prøve Prøverne afvikles som 1 dags arrangementer og fastlægges med 6 – 8 konsulentaspiranter til prøve pr dag. Prøven består af 2 elementer. 1. Ud fra et aktuelt tilfælde fra konsulentaspirantens eget virke udarbejdes en skriftlig op- gave, som skal udarbejdes med henvisning til pensum og indeholde: Problembeskrivelse. Eventuelle årsager til problemets opståen. Raceegenskaber for omhandlende hund/hunde. Forslag til problemløsning. Kort litteraturliste . Denne opgave skal tekstmæssigt fylde mindst 2 stk. A4 sider i ariel skriftstørrelsen 12 og skal på angivet tidspunkt sendes til formanden for konsulentudvalget. 2. Praktisk prøve. Besvare spørgsmål, som stilles på baggrund af den skriftlige rapport. 3. Ud fra en videofilm, skulle kunne læse en hunds kropssprog og derudaf drage et billede af hundens adfærd . Varigheden af den praktiske prøve er ca. 20 – 30 minutter pr. konsulentaspirant. 151 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening