DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 151

Orientering nr. 115 konsulentudvalget marts 2018 Uddannelse af nye konsulenter Konsulentudvalget forestår uddannelse af nye konsulenter med opstart hver 3. år. Behovet for konsulenter Konsulenternes arbejde fordeler sig på flere fronter. Rådgivning overfor lokalforeningerne, hvor de kan tage sig af de hunde, der udviser problemad- færd. Til dette arbejde ville det ideelle være, at hver lokalforening har tilknyttet konsulenter. Til gavn for dyrevelfærd er det vigtigt at hjælpen tilbydes alle hundeejere, hvis hunde udviser problemadfærd. Denne hjælp ydes uanset om vedkommende hundeejer er medlem af DcH eller ej. Til dette arbejde vil behovet for konsulenter påvirkes væsentligt af følgende ligestillede forhold. • Den geografiske fordeling, hvor der skal tages mere hensyn til konsulenternes private adresse end deres tilhørsforhold til en bestemt lokalforening. • Befolkningsgrundlaget. Det vil sige at behovet for konsulenter kan være større i bysam- fund end i landdistrikter. • Da arbejdsmængden for den enkelte konsulent skal være en overkommelig opgave, kan det i visse områder være nødvendigt at supplere den/de konsulenter, som i forvejen er bosiddende i området. • Et sådant behov kan vurderes i forhold til antallet af indrapporteringer fra det pågæl- dende område. Forudsætning. For at starte uddannelsen som konsulent, skal aspiranten have gennemgået den af landsuddan- nelses-udvalget beskrevne trænergrunduddannelse med overbygning på kredsplan og have mindst 6 års erfaring med hund hvoraf de 4 år skal være som aktiv træner efter endt uddannelse. Som aspiranter til uddannelsen som konsulent skal foretrækkes personer der har gode evner til at tale med mennesker. Indstilling og udvælgelse. Indstilling af konsulentaspiranter kan ske løbende, dette gøres ved at kredskonsulenten i samråd med kredsbestyrelsen henvender sig direkte til de lokalforeninger, der ligger i de områder hvor der er et skønnet behov. Et skønnet behov kan også dækkes, hvis en egnet konsulentaspirant er parat til at dække om- rådet selv om det medfører ekstra kørsel. Lokalforeningen indstiller konsulentaspiranten til kredskonsulenten med kopi til landskonsulent- udvalget, som sikring for at ingen forbigås. Udvalgets formular skal anvendes, og vedlægges relevant dokumentation herunder kopi af træ- nerbog med aktivitet de sidste 4 år, formularen underskrives af lokalforeningens formand. Indstilling af konsulentaspiranten til konsulentudvalget foretages af kredskonsulenten, efter god- kendelse af kredsbestyrelsen, indstillingen attesteres af kredskonsulent og kredsformand. Den endelige godkendelse af aspiranterne træffes af konsulentudvalget. Uddannelsen Uddannelsen fastlægges af konsulentudvalget. 150 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening