DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 15

10.1.2 Kreds 2 Dækker Vestjylland. 10.1.3 Kreds 3 Dækker Østjylland. 10.1.4 Kreds 4 Dækker Syd- og Sønderjylland. 10.1.5 Kreds 5 Dækker Fyn og omkringliggende øer. 10.1.6 Kreds 6 Dækker Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm. 10.2 Formålet med kredsene er at sikre lokalforeningerne en lokal samhørighed samt være bindeled til hovedbestyrelsen. 10.3 Der oprettes selvstændige vedtægter for kredsenes virke. Kredsene har som udgangs- punkt enslydende vedtægter, vedtaget på landsmødet, men kan tilføje yderligere ved- tægter vedtaget på kredsgeneralforsamlingen. 11. Lokalforeninger 11.1 Det er lokalforeningerne, der er medlem af landsforeningen, og lokalforeningens med- lemmer er således alene medlemmer af landsforeningen qua deres medlemskab i lo- kalforeningen. 11.2 Lokalforeningerne er selvstændige juridiske enheder med egne vedtægter. Lokalfor- eningernes vedtægter må dog ikke være i strid med landsforeningens vedtægter. Landsmødet fastsætter ordlyden af bestemmelser der skal optages i lokalforeningens vedtægter, ændringer i denne ordlyd kan kun ske efter vedtagelse på et landsmøde. 11.3 Medlemskabet kan af lokalforeningen opsiges med mindst tre måneders varsel til den 1. januar. Ved udmeldelse har lokalforeningen ikke krav på landsforeningens eller kredsens formue. 12. Landsmøde 12.1 Landsmødet er landsforeningens højeste myndighed, bortset fra afgørelser truffet ved urafstemning i henhold til vedtægternes punkt 14. 12.2 Landsmødet afholdes hvert år den 3. lørdag i marts. 12.3 Hovedbestyrelsen indkalder til landsmødet med mindst tre ugers varsel og fremsender samtidig hermed dagsordenen for landsmødet. Med dagsordenen følger navne på de på tidspunktet for indkaldelsen kendte kandidater til valgene på landsmødet samt for- slag til beslutninger, der ønskes behandlet på landsmødet. Eventuelle skriftlige præsentationer af kandidater sendes med. Senest samtidig med indkaldelsens udsendelse skal landsformandens og udvalgsfor- mændenes skriftlige beretninger, landsforeningens regnskab samt budget gøres til- gængelige for medlemmerne. 14 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening