DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 147

Orientering nr. 112 konsulentudvalget marts 2018 Kredskonsulenterne I hver kreds udnævnes en kredskonsulent af kredsbestyrelsen, efter indstilling fra kredsens kon- sulenter, gældende for en 2 år periode, genindstilling til en ny periode er mulig. Kredse med lige numre udpeger i lige år, kredse med ulige numre udpeger i ulige år. Navnene på kredskonsulenterne meddeles hurtigst muligt til formanden for konsulentudvalget. Kredskonsulenternes opgaver er: 1. Være bindeled mellem kredsens konsulenter og konsulentudvalget 2. Være ajour på at kredsens konsulenter til stadighed opfylder konsulentudvalgets orien- teringer. 3. Arrangere og afholde mindst et møde om året for kredsens konsulenter. Dette møde skal bruges til information og eventuel erfaringsudveksling. Mødet kan også bruges til at planlægge og udforme fælles tiltag for konsulenterne i kredsen, f.eks. efteruddannelse. 4. I forbindelse med mødet, indsamle kørselsbilag og sende dem umiddelbart efter mødet til konsulent-udvalgets økonomiansvarlige. 5. Være aktiv i rekrutteringen af nye konsulentaspiranter, jævnfør orientering 115, og ind- stille disse til godkendelse af kredsbestyrelsen. 6. I forbindelse med uddannelse af nye konsulenter at afholde opfølgningsmøde / møder med kredsens aspiranter, jævnfør orientering 115. 146 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening