DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 146

Orientering nr. 111 konsulentudvalget Marts 2018 Etiske regler for DcH’s konsulenter 1. Hundekonsulenten skal i sit arbejde respektere klientens individuelle behov og valg. 2. Hundekonsulenten skal i sit arbejde værne om de fortrolige oplysninger, som en klient afgi- ver under en konsultation. Klienten skal give tilladelse til at konsultationen drøftes med træner i lokalforening eller andre personer, gives tilladelsen ikke har konsulenten tavshedspligt. 3. Hundekonsulenten skal i sit arbejde erkende og vedkende sig det faglige og personlige an- svar i omgangen med klienterne samt kende sine egne faglige begrænsninger. 4. Hundekonsulenten skal i sine terapiforslag påse, at disse ikke påfører hunden unødig smerte, angst, varigt mén eller være til væsentlig og/eller vedvarende ulempe. Terapiforsla- gene skal være i overensstemmelse med anerkendte metoder og den nyeste viden om hun- deadfærd. 5. Hundekonsulenten skal gennem deltagelse i årsmøder, kurser og anden vidensdeling sikre ajourføring af sin viden om behandling af adfærdsproblemer hos hunde af alle racer og blan- dinger af disse. 6. Hundekonsulenten skal generelt, men specielt i tilfælde hvor flere konsulenter er involveret i samme sag, vise loyalitet for kollegaers arbejde og vurderinger og være til støtte i faglige situationer. Ligeledes skal man i forbindelse med en konsultation vise loyalitet over for DcH’s lokalforeninger. 7. Hundekonsulenten skal endvidere besidde evnen til at samarbejde med andre konsulenter, herunder også evnen til at modtage og give saglig velbegrundet kritik. 8. Hundekonsulenten skal gennem sit arbejde medvirke til fremme af samarbejdet mellem DcH’s forskellige programmer og faggrupper. 9. Hundekonsulenten skal gennem sit arbejde medvirke til udbredelsen af et bedre kendskab og forståelse for en hunds naturlige behov. 10. Hundekonsulenten skal gennem sit arbejde medvirke til, at der i det omgivende samfund er tillid til og respekt om konsulenttjenesten og DcH generelt. 145 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening