DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 143

Orientering nr. 103 Nordisk udvalg januar 2015 Dommere i Nordisk program Nordiske dommere Dommere i de Nordiske discipliner, må dømme i alle nordiske konkurrencer, uanset hvilken for- ening eller forbund der arrangerer konkurrencen. Det er Nordisk udvalgs ansvarlige for dommeruddannelsen - dommerkoordinator, der står for uddannelse og efteruddannelse af dommere sammen med Nordisk Udvalg. Uddannelse: For at blive dommer i de Nordiske discipliner kræves det først, at vedkommende har fulgt en grundlæggende uddannelse og bestået en dommereksamen i enten DcH-programmet, eller som brugsprøvedommer. (for så vidt angår forsvarsdelen i Skydd). Der vælges hovedsageligt dommere med erfaring som hundefører i Nordisk program. Dernæst skal en Nordisk dommeraspirant følges med dommere ved Nordiske konkurrencer, i en 2-årig periode, hvor dommerne bliver adspurgt om aspirantens kvalifikationer. Aspiranten skal herefter godkendes af Nordisk udvalg. Før der startes på den praktiske del, holdes en teori dag, hvor alle øvelser gennemgås. Der skal lægges vægt på "hvad er det vi ønsker at se" og hvilke fejl medfører fratræk. Dommeraspiranten følges med en dommer i alle øvelser minimum 2 gange i hver øvelse. Der skal under hele uddannelsen holdes tæt kontakt mellem aspiranten og den dommeransvarlige, der bl.a. registrerer hvornår og hvad aspirant dømmer. Det Nordiske program er pr.1.1.2012 godkendt af FCI, og ved eventuelle ændringer, skal Nordisk udvalg informere eller efteruddanne egne dommere. Krav: En Nordisk dommer skal være i stand til: 1. 2. 3. 4. At give en hurtig og selvstændig bedømmelse. At være imødekommende og holde god takt og tone. At give en hurtig vurdering af en øvelse og have et godt overblik At opretholde og ajourføre sin dommergerning og viden i det Nordiske program, ved del- tagelse som dommer i konkurrencer eller i perioder som hundefører i det Nordiske pro- gram. Administration Den overordnede myndighed i forbindelse med de Nordiske dommere ligger hos Nordisk Udvalg. Såfremt en Nordisk dommer kan efterkomme og opfylde kravene 1 – 4 efter endt uddannelse, er det ikke et krav, at dommeren skal fungere som dommer i et andet program. Udtagelse af dommere til de Nordiske mesterskaber, foretages af Nordisk udvalg Udtagelse og fordeling af dommere til de danske mesterskaber eller udtagelseskonkurrencer til de Nordiske mesterskaber, foretages af Nordisk udvalg. Ved konkurrencer i de Nordiske discipliner kan der udnævnes en overdommer, som selvstændigt kan afgøre eventuelle tvivlsspørgsmål eller protester. Sletning af en dommer. Hvis en dommer til stadighed tilsidesætter eller ikke opfylder dele af ovennævnte krav, som Nordisk dommer, kan vedkommende slettes af Nordisk udvalg. Denne beslutning er inappellabel. Når dommer stopper Når en dommer ikke ønsker at være dommer længere, skal karakterbogen returneres til Nordisk Udvalg. 142 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening