DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 135

Dommerprøve Agilityudvalget afholder dommerprøven en weekend i 4. kvartal, hvor aspiranterne skal tegne/bygge et komplet sæt baner. Aspiranterne skal bestå en skriftlig, mundtlig og en praktisk prøve. Den skriftlige og mundtlige prøve består af spørgsmål omkring regler og generel viden om agility. Den praktiske prøve består af banebygning, en tilfredsstillende bedømmelse på banen, samt en fuldstændig orientering af såvel hjælpere som hundeførere. Agilityudvalget kan vælge, at bruge en udefrakommende censor/dommer, som bedømmer til dommerprøven. Økonomi Kredsen betaler pr. aspirant a conto 4500 kr. til landskassereren, når aspiranten er godkendt i agilityudvalget, dog seneste 1. marts. Beløbet dækker fortæring, kørsel og overnatning. Når eksamen er overstået vil kredsen blive opkrævet det beløb der mangler, for at dække udgifterne i uddannelsen. Endelig opgørelse laves af agilityudvalget og sendes til kredsen med kopi til landskasserer. Dommeraktivitet Aktivitetskravet for agilitydommere er: På 2 år dømme 8 agilitykonkurrencer på mindst kredsplan. Deltagelse i den årlige efteruddannelse er obligatorisk, dog kan udvalget i særlige omstændig- heder give dispensation herfor. Med hensyn til sletning og genoptagelse på dommerlisten er det agilityudvalget, der tager denne beslutning. Registrering og indberetning Det er agilityudvalgets dommeransvarlige, der står for registrering af dommernes aktivitet. 134 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening