DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 125

Orientering nr. 81 Brugshundeudvalget marts 2014 Arbejdsfordeling for brugsprøveprogrammerne Brugshundeudvalget 1. Udvalget er ansvarligt for orientering nr. 80 – 87 i årbogen. Det vil sige de nuværende orienteringer om IGP og IFH og der udarbejdes en prøve- og konkurrencevejledning til IGP og IFH. 2. Udvalget er ansvarligt for uddannelse og efteruddannelse af brugsprøvedommere og Skydds dommere i forsvarsarbejdet i DcH 3. Udvalget er ansvarligt for at godkendte brugsprøvefiguranter og Skydds figuranter stadig er aktive og brugbare. 4. Udvalget behandler klager over brugsprøvedommere og prøvefiguranter. 5. Udvalget registrerer brugsprøvedommernes og prøvefiguranters aktivitet. 6. IGP- og IFH – prøvers afholdelse skal godkendes af brugshundeudvalget. Lokalforenin- gerne indsender ansøgning til brugshundeudvalget senest 2 uger før prøvens afholdelse. BHU godkender og returnerer ansøgningen inden 8 dage. 7. Udvalget er ansvarligt for registrering af prøve- og konkurrenceresultater, der skal indbe- rettes hertil fra lokalforeningerne. 8. Prøveresultater indberettes til DKK. 9. Udvalget laver en årlig opgørelse over antal aflagte brugsprøver i DcH. 10. Udvalget udsender BHU - informationer til dommere, udvalg m.m. 11. Udvalget er ansvarlig for den generelle information omkring brugsprøvearbejdet i DcH, gennem DcH-bladet, nyhedsbreve m.m. 12. Udvalget skal til stadighed vurdere, om det er relevant eller nødvendigt for DcH at tage andre dele af DKK’s godkendte brugsprøveprogrammer ind i DcH. 13. Udvalget udtager brugsprøvedommere og prøvefiguranter i IGP-3 til DcH’s DM. Dommer- udvalget orienteres om udtagelsen senest 1. juli. Udvalget udtager brugsprøvedommere til DcH’s IFH-DM. 14. Udvalget er ansvarlig for, at udtagelseskravene til DcH’s DM, samt DcH’s IFH-DM er rele- vante. 15. Udvalget er sammen med arrangerende lokalforening/kreds ansvarlig for afviklingen af DcH’s IFH-DM. Udvalget er rådgivende og fører tilsyn med DKK’s IGP-DM og IFH-DM, når DcH er arrangør. 16. Udvalget er ansvarligt for tilmelding af DcH’s deltagere ved DKK’s IGP-DM og IFH-DM. 17. Udvalget er budgetansvarligt for startgebyrer og rejsetilskud til DcH’s hundeførere ved deltagelse i DKK’s IGP-DM og IFH-DM, samt IGP-VM og IFH-Welt cup. Afregning og udbe- taling sker gennem udvalget. 18. Udvalget skal sørge for relevant uddannelse af indlærings- og prøvefiguranter 19. Udvalget udarbejder i samarbejde med DKK dommersedler, diplomer, resultathæfter samt andre formularer og lign., der skal bruges i brugsprøveprogrammerne. 124 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening