DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 11

medlemmer er det samme som for medlemmer pr. 1. januar. Nye medlemmer af lokalforeningerne kan således ikke overtage udmeldte medlem- mers kontingentbetaling. 4.5 Er en person medlem af en lokalforening og træningsmæssigt tilknyttet andre lokalfor- eninger, betales der kun kontingent til landsforeningen for denne fra én lokalforening. Kontingentet til landsforeningen betales fra den lokalforening, hvor medlemskabet tidsmæssigt først blev etableret. 4.6 For nyetablerede lokalforeninger gives der en introduktionsrabat på kontingentet til landsforeningen. I kalenderår 1: Lokalforeningen betaler ikke kontingent til landsforeningen for lokalforeningens med- lemmer. I kalenderår 2: Lokalforeningen betaler halvt kontingent til landsforeningen for alle lokalforeningens medlemmer. Fra kalenderår 3: Fra kalenderår 3 og efterfølgende år betaler lokalforeningen fuldt kontingent til lands- foreningen for samtlige lokalforeningens medlemmer. 5. Aktiviteter / Udgiftsdækning 5.1 Landsforeningen er baseret på et princip om frivilligt arbejde. Der udbetales ikke løn eller anden form for gage for det arbejde, de enkelte medlem- mer af bestyrelser, udvalg, kredsråd eller medlemmer af lokalforeningen bidrager med. 5.2 Tillidsvalgte personer i hovedbestyrelsen, der er valgt på landsmødet, kan dog honore- res. Honorar fastsættes af landsmødet. 5.3 Landsforeningen kan endvidere yde udgiftsdækning, herunder rejse-omkostninger og diæter i forbindelse med repræsentation i landsforeningens interesse. 6. Organisation 6.1 Landsforeningen ledes af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan ansætte en forret- ningsfører til varetagelse af den daglige drift. 6.2 Der nedsættes faste og ad hoc-udvalg, der varetager afgrænsede arbejdsopgaver. Ud- valgene har ansvaret for løsningen af de opgaver, der falder indenfor de rammer, der er fastsat af landsmødet og hovedbestyrelsen. 6.3 Landsforeningens medlemmer (lokalforeningerne) opdeles i seks geografisk afgræn- sede kredse. I hver kreds oprettes der et kredsråd. 6.4 Landsforeningens medlemmer (lokalforeningerne) enheder med selvstændige vedtægter. er selvstændige juridiske 10 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening