DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 97

Tidsfrister Senest 8 dage efter, at sagen rejses, skal den meddeles den indklagede, ordensudvalgets for- mand og landsformanden per e-mail indeholdende alle relevante oplysninger. Senest 30 dage efter modtaget begæring om rejsning af en sag, skal ordensudvalget lade af- holde et møde, hvortil alle implicerede parter indvarsles per e-mail, afsendt senest 10 dage før mødets afholdelse. Møde mellem sagens parter På mødet gives der parterne lejlighed til at redegøre for sagen og fremkomme med beviser. Dette kan eventuelt ske ved et andet medlem eller ved advokat. Ordensudvalget afgør, hvordan den indklagede er stillet forhold til foreningen, indtil kendelsen er afsagt. Afgørelse Efter mødet afsiger ordensudvalget inden 30 dage kendelse i sagen. Kendelser afsagt af ordensudvalget skal bekendtgøres for de involverede parter og i det omfang det er relevant overfor andre, sammen med en kortfattet redegørelse for sagen. Regler for arkivering Udelukkelsessager Sagsmaterialet skal arkiveres evigt i landsforeningens arkiv. Andre sager Sagsmaterialet opbevares ved ordensudvalget i 5 år efter sagens afgørelse og bedømmelse. Efter 5 år gøres sagsmaterialet anonymt ved at personnavne streges ud, eller der udarbejdes en generel sagsrapport. Denne opbevares ved ordensudvalget som vejledning for udvalget ved behandling af eventuelle tilsvarende sager. 96 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening