DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 95

Grundorientering nr. 50 Ordensudvalget marts 2010 Ordensudvalget Formål Udvalgets formål er at sikre at overtrædelser af DcHs vedtægter og regler vurderes og bedømme på retfærdig vis, at konflikter i videst muligt omfang bilægges inden de udvikler sig til en sag, samt vejledning af lokalforeninger, medlemmer mv. angående tolkning af vedtægter og regler. Ansvar Udvalget er ansvarlig for behandling af disciplinærsager indbragt for udvalget, anke af karantæ- ner samt revurdering af disciplinærsager. Kompetencer Udvalget bør have følgende kompetencer: • • • • • • Indgående kendskab til DcH’s vedtægter og regler samt foreningsarbejde i almindelig- hed Kunne analysere og forstå årsager til konflikter Medlemmerne skal være almindeligt respekteret i DcH Evne at samarbejde både internt og eksternt Evne at kommunikere mundtligt og skriftligt Have økonomisk forståelse og ansvarlighed Opgaver Udvalget skal afgøre sager, som rejses af lokalforeninger, kredse, landsforeningens øvrige faste udvalg eller hovedbestyrelsen samt afgøre ankesager indgivet af lokalforeningernes medlem- mer. Udvalget skal tillige være sparringspartner og rådgiver i forhold til forståelse og fortolkning af vedtægterne og andre regler indenfor DcH, samt medvirke til bilæggelse af konflikter. Organisering Udvalgets medlemmer er valgt af kredsrådene i henhold til landsforeningens vedtægter § 8.7. Udvalget konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. Udvalgets formand udfærdiger en skriftlig årsberetning, der sendes til forretningsføreren senest 1. januar. Beretningen kan suppleres med en mundtlig beretning på landsmødet. Et medlem af ordensudvalget er inhabilt ved behandling af en sag, hvis der kan rejses tvivl om at vedkommende er upartisk. Afgørelsen træffes af ordensudvalget. Til en sagsbehandling skal udvalget være repræsenteret med minimum tre medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Udvalgets medlemmer har tavshedspligt. Formanden deltager på landsmøde, fællesmøde og formandsmøde. 94 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening