DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 92

Overbygningerne Varighed Modul 9 1. Lydighed 1 dag DcH’s Konkurrence- program 2. Apport og frit søg 1 dag 3. Rundering med halsgivning/bringsel 2 dage 4. Spor 1 dag Modul 10 1. Indlæring af forhindringer /sikkerhed 1 dag Agility 2. Banebygning til træning og konkurrence 1 dage 3. Handling; indlæring af handling, træningsprogram 2 dage 4. Handling; undervisning 2 dage Modul 11 1. Grundlæggende basistræning, samarbejde og kontakt 1 dag Rally 2. Øvelser og skilte 2 dage 3. Regler, bedømmelse og stævneafvikling 1 dag Modul 12 1. Spor 1 dag IGP 2. Lydighed 1 dag 3. Forsvarsarbejde 2 dage Modul 13 1. Generel træning og aktivering 1 dag Træning og ak- tivering af fami- liehunde 2. Finde og bære 1 dag 3. Afvekslende og anderledes træning 1 dag 4. DcHs Hundeførerkort og DcHs Udvidede Hundeførerkort 1 dag Gennemførelse af uddannelsen: DcH’s Instruktørgrunduddannelse udbydes og afholdes af kredsenes uddannelsesudvalg. Grunduddannelsen af lokalforeningsinstruktører kan finde sted på tværs af kredsene, hvis det er hensigtsmæssigt rent geografisk eller tidsmæssigt. Instruktører, der underviser på DcH’s Instruktørgrunduddannelse, skal afholde de enkelte mo- duler i henhold til de af Landsforeningens Uddannelsesudvalg udarbejdede modulbeskrivelser. Undervisningsmaterialet, der anvendes, skal løbende fornyes i overensstemmelse med udviklin- gen indenfor hundens adfærd og hundetræning generelt. Kredsenes uddannelsesudvalg påser at instruktørerne opfylder disse krav, og at deres materiale er tidssvarende. Anvendes instruk- tører, der ikke er DcH’s Kredsinstruktører, til at undervise på DcH’s Instruktørgrunduddannelse, skal disse være godkendt af Landsforeningens Uddannelsesudvalg. Ansvaret for at udbyde efteruddannelse til lokalforeningsinstruktørerne påhviler kredsens ud- dannelsesudvalg. Både Landsforeningens Uddannelsesudvalg og kredsenes uddannelsesudvalg kan lade DcH’s Instruktørgrunduddannelse være adgangskrav ved efteruddannelseskurser. Instruktørgrundud- dannelsen forældes i den forbindelse som udgangspunkt efter 10 år, men uddannelsesudval- gene har mulighed for at dispensere i konkrete tilfælde, hvor det vurderes, at den pågældende lokalforeningsinstruktør har været aktiv og deltaget i efteruddannelse eller på anden måde holdt sig løbende opdateret. 91 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening