DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 87

Grundorientering nr. 40 Uddannelsesudvalget 2018 Uddannelsesudvalget Formål Udvalgets formål er at sikre, at uddannelse af lokalforeningsinstruktører og kredsinstruktører i DcH følger den nyeste viden om hundes udvikling, adfærd og indlæringsprincipper. Ansvar Udvalget er ansvarlig for at gennemføre uddannelsespolitikken (*) i DcH herunder at udarbejde, lade udarbejde eller anvise undervisningsmateriale til brug ved uddannelse af kreds- og lokal- foreningsinstruktører. Kompetencer Udvalget bør have følgende kompetencer: • • • • • Indgående kendskab til hundetræning og undervisningsprincipper Evne til at samarbejde både internt og eksternt Kunne kommunikere mundtligt og skriftligt Have økonomisk forståelse og ansvarlighed Kunne planlægge udvalgets arbejde og undervisningsforløb Opgaver • Afholde årligt møde med kredsenes uddannelsesudvalg og samtlige kredsinstruktører, så der sikres ensartethed og ”en rød tråd” i DcH’s uddannelse • Offentliggøre oversigt over de af udvalget arrangerede kurser på DcH’s hjemmeside og offentliggøre kursusbeskrivelser for de enkelte kurser på DcH-tilmeld • Løbende holde sig opdateret med den nyeste viden indenfor uddannelse af instruktører indenfor hundetræning og hundesport • • Udarbejde retningslinjer for og uddanne og efteruddanne kredsinstruktører • • • Udarbejde ensrettede retningslinjer for uddannelsen af lokalforeningernes instruktører Føre tilsyn med at kredsinstruktørerne opfylder kravene til efteruddannelse og kursus- aktivitet Udarbejde og overholde budget og handlingsplaner Have kontakt til hovedbestyrelsens kontaktperson Organisering Udvalgets formand vælges på landsmødet for to år ad gangen. Herudover består udvalget af 2- 5 medlemmer. Formanden er i samarbejde med hovedbestyrelsen ansvarlig for udvælgelsen af de øvrige medlemmer i udvalget. Udvalget konstituerer sig med økonomiansvarlig og sekretær og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig. Udvalget skriver referater af møder, og disse referater sendes til forretningsføreren m.fl. senest 21 dage efter et afholdt møde. Udvalgets formand udfærdiger en skriftlig årsberetning, der sendes til forretningsføreren senest 1. januar. Beretningen kan suppleres med en mundtlig beretning på landsmødet. Formanden deltager på landsmøde, fællesmøde og formandsmøde. Udvalgsmedlemmer deltager på landsmødet og fællesmødet. 86 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening