DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 85

Orientering nr. 36 Dommerudvalget marts 16 2016 Dommerudvalgets opgaver ved DM og elitetur- neringen 1.00 Formål og anvendelse 1. Denne orientering fastsætter udvalgets opgaver ved Danmarksmesterskaberne og Elite- turneringen. 2.00 Danmarksmesterskaberne 1. Dommerudvalgets kontaktperson i de enkelte kredse indhenter liste over dommere, som ønsker at dømme til Danmarksmesterskaberne i klasserne C, B, A og Elite. Listen videre- formidles til dommerudvalgets formand senest 1. maj, hvorefter udvalget udtager det nød- vendige antal dommere, dog således at højst halvdelen + 1-2 reserver udtages fra den arrangerende kreds. De resterende udtages ligeligt fordelt fra de øvrige kredse. Dommerudvalget informerer de udtagne dommere, arrangøren og konkurrenceudvalget senest 1. august. Brugsprøvedommere og prøvefiguranter udtages af brugshundeudvalget. Agilitydommere udtages af agilityudvalget. Brugshundeudvalget og agilityudvalget sørger selv for at videreformidle alle meddelelser til de udtagne dommere, prøvefiguranter, arrangøren og konkurrenceudvalget senest 1. august. 2. Arealer og sammensætning af øvelser til Danmarksmesterskaberne godkendes i samar- bejde med konkurrenceudvalget. Dommerudvalgets interesser varetages af udvalgets kontaktperson i den kreds, hvor Dan- marksmesterskaberne afholdes. 3. Alle udvalgets medlemmer og kontaktperson i pågældende. kreds vil i videst muligt omfang være til stede ved Danmarksmesterskaberne. 4. Protester vedrørende dommernes bedømmelse skal afgøres på konkurrencedagen. 5. Det er dommerudvalgets ansvar at give dommerne en grundig orientering og eventuel instruktion inden den forestående konkurrence. Herunder foretages præsentation af med- dommere, information om arealer og tidsplan samt udlevering af diverse materialer. 3.00 Danmarksturneringen for elitehunde 1. Dommerudvalgets kontaktperson udtager dommere til turneringsdagen i egen kreds, og meddeler dette til arrangøren og turneringslederen. 2. Dommerne udtages primært fra den kreds, hvor konkurrencen afholdes. 3. Ved sidste afdeling af Danmarkstuneringen for Elitehunde indgives en protest på stedet, så hurtigt som muligt efter øvelsens afslutning. En eller flere personer fra Dommerudvalget skal stå til rådighed enten telefonisk eller personligt og behandle den straks, og den ende- lige afgørelse foreligger inden opråb af resultater. Herefter er der ingen protestmulighed. 84 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening