DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 77

Orientering nr. 31 Dommerudvalget marts 2016 Dommeraspiranter og dommerprøve DcH’s konkurrenceprogram Lokalbestyrelsen Lokalbestyrelsen udtager og tilmelder dommeraspiranten til kredsbestyrelsen i tidsrummet 1. oktober - 30. november. Lokalbestyrelsen står inde for, at aspiranten har de personlige kvalifikationer, der kræves for ansvarsbevidst at kunne udføre dommerhvervet i DcH og hundesporten i øvrigt. Aspiranten Aspiranten skal have kendskab til konkurrencebetingelserne i C-, B- A- og E-klassen i DcH’s konkurrenceprogram. Kredsbestyrelsen Kredsbestyrelsen skal tilmelde aspiranten til dommeruddannelsen med navn, adresse, lokalfor- ening, medlemsnummer, telefonnummer og evt. e-mail (brug tilmeldingsblanket) samt doku- mentation for de nævnte krav senest ved årets udgang, således at uddannelsen kan startes pr. 1. januar. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for aspirantens uddannelse ud fra følgende krav: 1. Aspiranten skal følge det kursusforløb, som kredsen fastlægger. Ved genoptagelse/god- kendelse af en tidligere dommer på dommerlisten, aftales krav om uddannelse med kred- sens dommerinstruktører. 2. Aspiranten skal, sammen med en anerkendt dommer, have dømt alle ikke ensartede øvel- ser i DcH’s konkurrenceprogram mindst 1 gang i kursusforløbet. 3. Dommerinstruktørerne er ansvarlige for, at pkt. 1 og 2 er opfyldt, når indstilling til dom- merprøve foreligger. Dommerprøve Dommerinstruktørerne skal indstille de færdiguddannede aspiranter til dommerprøve til dom- merudvalgets formand senest 1. august. Samtidig tilmeldes antal deltagende dommerinstruktø- rer. Kredsen sender det til enhver tid fastsatte gebyr pr. deltager til landsforeningens kasserer. Beløbet dækker ophold og forplejning. Afholdelse af dommerprøve er fastsat til første eller anden weekend i oktober eller efter aftale med dommerudvalget. Hvis deltagerantallet nødvendiggør det, afholdes flere prøver. Det til- stræbes, at det maksimale antal pr. prøve er 8 aspiranter. Transportudgifter afholdes ikke af dommerudvalget. Dommerudvalget Dommerudvalget er ansvarligt for prøvens gennemførelse og meddeler resultatet til hovedbe- styrelsen 76 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening