DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 73

Fonden udarbejder desuden en årsrapport, som vedlægges årsregnskabet og kan kommente- res yderligere på samme landsmøde til orientering. Initiativfondens bestyrelse Til forvaltning af fondens midler, samt til at træffe afgørelser om anvendelsen af disse i hen- hold til ovenstående bestemmelser, nedsættes en fondsbestyrelse bestående af: • • DcH’s Landskasserer er født medlem af fondens bestyrelse med virke som kasserer. Herud over vælger hver af DcH’s 6 kredse et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand samt en sekretær der vælges blandt kreds- repræsentanterne. Hver kredsrepræsentant vælges på de respektive kredsgeneralforsamlinger og meddeles på DcH’s Landsmøde. Funktionsperiode er på 2 år. Kredsrepræsentanterne fra Kreds 1, 3 og 5 vælges i ulige år, mens kredsrepræsentanterne for Kreds 2, 4 og 6 vælges i lige år. Ved fondes stiftelse vil den ene bestyrelseshalvdels virkeperiode være på et år i henhold til ovenstående valgprocedure. Administrative omkostninger afholdes, hvis ikke der er andre muligheder, af fondes kapital, men for at holde Initiativfondens kapital højst mulig til gavn for lokalforeningerne i DcH, kan de administrative omkostninger søges dækket helt eller delvis hos Landsforeningen DcH eller andre. Bestyrelsesmøde afholdes, som udgangspunkt, mindst en gang i hvert kvartal. Er der ingen indhold til dagsordenen kan et kvartalsmøde springes over. Muligheden for at anvende elektro- niske møder tilstræbes. Det er dog obligatorisk at der afholdes fysisk møde for godkendelse af regnskabet samt konstituering efter det årlige Landsmøde i marts måned. Indkomne ansøgninger behandles på førstkommende bestyrelsesmøde (fysisk, elektronisk eller pr. mail) og kræver 6 ud af 7 IF-bestyrelsesmedlemmers accept for at kunne blive bevilget. Der kan stemmes via fuldmagt til bestyrelsesformanden. Bestyrelsesformand kan til enhver tid indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder i forbin- delse med behandling af hastesager. Hvordan sker udbetalingerne. Projektstøtten udbetales ved projektets start til ansøgers oplyste bank el. girokonto. Modtager af midler fra fonden, skal regnskabsmæssigt dokumentere sin aktivitet, med et til- lægsregnskab i sit foreningsregnskab. Skulle et projekt ikke blive gennemført helt eller delvis kan fonden kræve omgående tilbagebe- taling for den del der ikke gennemføres jvf. projektbeskrivelsen. Hvordan sker tilbagebetaling? Evt. tilbagebetaling besluttes i hvert tilfælde af fondsbestyrelsen og oplyses ved tilsagnet om støtte fra fonden. 72 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening