DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 69

Orientering nr. 28 Hovedbestyrelsen 2018 Samarbejde med foreninger, råd, rådgivende organisationer & myndigheder I DcH’s vedtægter er der bl.a. som formål formuleret at der skal søges samarbejde med andre organisationer, specielt organisationer med hunden som interesseområde. DcH’s ønsker at være behjælpelig i alle de situationer hvor borgere udenfor DcH har brug for hjælp fra f.eks. Konsulenttjenesten, Eftersøgningstjenesten eller lignende. Som landets største hundesportsforening har Danmarks civile Hundeførerforening en klar inte- resse i, og dermed også medansvar for, at søge samarbejde og/eller påvirker samfundsudvik- lingen således at DcH får størst mulig indflydelse på de beslutninger der tages, med konsekvens for DcH’s interesse; hunden. Friluftsrådet DcH har, sammen med ca. 70 andre sportsforeninger, valgt at være medlem af Friluftsrådet, som en Landsorganisation, der varetager væsentlige friluftsinteresser, og som kan tilslutte sig Friluftsrådets idégrundlag, og ikke udelukkende har et erhvervsmæssigt sigte: ”Friluftsrådets hovedformål er at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse under hen- syntagen til natur og miljø.” ”Friluftsrådet skal herunder over for offentligheden varetage såvel de tilsluttede organisationers som den almene befolknings behov for og interesser i et aktivt friluftsliv. Desuden skal Friluftsrådet fungere som rådgivende organ over for de offentlige myndigheder” Gennem medlemskabet af Friluftsrådet og via DcH-medlemmers tillidspost som kredsrepræsen- tantskabsmedlemmer i Friluftsrådets 23 kredse ønsker DcH at deltage aktivt med henblik på, at påvirke udviklingen indenfor friluftslivet, samt være en del af det netværk der er skabt i Frilufts- rådets regi. DcH’s mål med medlemskab af Friluftsrådet DcH har som mål at være repræsenteret med én kommunerepræsentant for hver af de 98 kom- muner i Danmark. Dette mål er derfor defineret i § 3 i ”Vedtægter for Kredsråd under landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening”. DcH ønsker med samarbejdet med Friluftsrådet at: • sikre optimale muligheder for at DcH til stadighed, som en udpræget udendørsforening, kan benytte hele naturen til anvendelse af hundens evner og færdigheder og medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. • stræbe efter medlemsdeltagelse på alle niveauer i Friluftsrådets organisation. • Yde en aktiv indsats uanset hvor i Friluftsrådets organisation man befinder sig. • Etablerer netværk til problemløsning i fællesskab. • Præge debatten med udgangspunkt DcH’s primære interesse omkring hunden. • Søge tilskud til DcH fra Friluftsrådets midler til gavn og udvikling for medlemmerne ud- nyttelses af friluftslivets muligheder i DcH. Formålet med DcH-repræsentanternes deltagelse i kredsrepræsentantskaberne og kredsbesty- relserne etc. er at have ”fingeren på pulsen” så DcH kan være på forkant med mulighederne indenfor friluftslivet og påvirke processerne så der tages størst muligt hensyn til DcH’s Primære interesse samt skabe netværker til gavn for hundearbejdet. Som eksempel på netværk kunne nævnes samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Kennel Klub. DcH’s kredsrepræsentanter har til opgave at gøre deres indflydelse gældende og informere vi- dere til relevante personer i DcH med informationer af interesse for DcH. 68 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening