DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 64

Orientering nr. 24 Hovedbestyrelsen 2018 Tilgangsbegrænsning i lokalforeningerne Enkelte lokalforeninger har problemer med for stor tilgang af nye medlemmer. For at sikre ensartede forhold har hovedbestyrelsen udarbejdet denne orientering. Det henstilles til lokal- foreningerne, at de følger nedenstående regler, hvis de ønsker at indføre begrænsninger i medlemstilgangen. Medlemsbegrænsning Det er enhver lokalforenings ret at sætte begrænsning for medlemstilgangen, når trænermæs- sige, pladsmæssige eller andre forhold gør det nødvendigt. Såfremt begrænsning af medlemstilgangen anses for nødvendig, bør kræfterne i det væsent- lige anvendes på C-, B-, A- og Elite-klassen samt agility, nordisk og IGP. Træning i andre programmer bør begrænses til et minimum. Forslag til lokale regler Til at styre og begrænse tilgangen kan lokalforeningens bestyrelse selv fastsætte regler. Så- danne regler bør forefindes i bestyrelsesprotokollen, og de bør udfærdiges, så de er dæk- kende, og fravigelser undgås. Det kan eksempelvis anbefales at oprette ventelister, hvorfra nye medlemmer kan optages ef- ter tur, når der bliver plads. Der kan startes på begynderhold, hvorfra fortsat træning kan opnås efter forud fastsatte lokale regler. Begrænsninger kan også indsættes senere, således at medlemskabet er åbent for alle, men at plads på et hold eller trænerassistance kun kan fastholdes af de, der yder en fast aktiv indsats. Lokalforeningen kan selv udvikle andre begrænsningsformer. Ikke racemæssige begrænsninger Tilgangsbegrænsning må ikke ske på grundlag af racemæssige eller stambogsmæssige krite- rier, dog kan hunde på forbudslisten ikke accepteres. Overflytninger skal altid modtages Medlemmer, der søger optagelse i lokalforeningen efter overflytning fra anden lokalforening i DcH, skal altid optages. 63 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening