DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 60

Orientering nr. 20 Hovedbestyrelsen 2018 Kredsråd og kredsbestyrelsen Formål Formålet med kredsene er at sikre lokalforeningerne en lokal samhørighed, være bindeled til hovedbestyrelsen samt placere beføjelser på et niveau under hovedbestyrelsen, men over lo- kalforeningerne. Kredsråd Ansvar og opgaver • • • • • Samle lokalforeningerne i kredsens virkeområde og arbejde på at opfylde DcH’s for- målsparagraf Efterleve landsforeningens beslutninger og vedtægter Være opmærksom på muligheden for etablering af nye lokalforeninger i kredsens virke- område og udtale sig om sådanne før hovedbestyrelsens godkendelse Fastlægge en konkurrenceplan for kredsen Fastsætte startgebyrets størrelse ved kredskonkurrencer. Gebyret vedtages på et kredsrådsmøde efter indstilling fra bestyrelsen Organisering Fremgår af kredsenes vedtægter pkt. 3.1. Kredsbestyrelsen Ansvar og opgaver • • • • • • • • • • • • • • • Varetage den daglige drift af kredsen samt varetage kommunikationen med landsfor- ening, udvalg og lokalforeninger Holde de nødvendige bestyrelsesmøder - mindst et pr. kvartal - og indkalde til den år- lige kredsgeneralforsamling Udsende referat af alle møder til samtlige lokalforeninger i kredsen og til forretningsfø- reren senest 2 uger efter hvert møde Føre et regnskab, der fremlægges til godkendelse på den årlige kredsgeneralforsamling Indkalde kandidater til de valg, der skal foretages på kredsgeneralforsamlingen. Kandi- datlisten udsendes sammen med indkaldelsen til kredsgeneral-forsamlingen. Kandida- terne behøver ikke have sæde i kredsrådet, men skal være indstillet til valg af en lokal- forening Indkalde til ordinære kredsrådsmøder Indkalde til kredsrådsmøder, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller hvis 1/3 af lokalforeningerne måtte ønske det Tage ansvar for, at der bliver indkaldt til og afholdt et årligt dommermøde Påse at der, så vidt muligt, udpeges en repræsentant til Friluftsrådets kredsrepræsen- tantskaber i hver kommune i kredsens område Indstille aspiranter til dommeruddannelse i rally og agility og foranledige uddannelse af dommeraspiranter i DcH programmet Indstille instruktører til uddannelse i overensstemmelse med landsforeningens retnings- linjer Indstille konsulenter til uddannelse i samråd med kredskonsulenterne Oprette en dommercentral Indstille kandidater til landsforeningens udvalg Bistå lokalforeninger med råd og vejledning Organisering Fremgår af kredsenes vedtægter pkt. 3.1. 59 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening