DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 51

Bemærk at man kan udfylde blanketterne direkte på denne hjemmeside, og efterfølgende ud- skrive dem med henblik på at tilføje underskrift og herefter postforsende dem. Den anden blanket er en såkaldt samtykkeerklæring. Den person, som tjekket vedrører, udfylder blanketten og giver sit samtykke til, at lokalfor- eningen kan modtage oplysningerne fra kriminalregisteret. Blanketterne sendes til: Rigspolitiet – Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børneattester, Polititorvet 14 1780 København V DcH anbefaler, at det kun er få personer i lokalforeningen, der reelt ser oplysningerne på bør- neattesterne. Det kan være formanden, kassereren eller de, der ansætter trænere/instruktø- rer. Disse personer skal vide, at de har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også, efter at disse personer er udtrådt af f.eks. lokalforeningens bestyrelse. Det kan straffes, hvis man ube- rettiget videregiver oplysninger fra registret Behandling af tilbagemelding Blanke tilbagemeldinger Når lokalforeningen modtager tilbagemelding fra kriminalregisteret, om at attesten er blank, betyder det, at personen ikke har dom for sædelighedsforbrydelse mod børn. Den blanke børneattest skal håndteres fortroligt. Lokalforeningen bør destruere den blanke at- test efter modtagelsen, med mindre foreningen har særlige regler eller procedurer, som kræ- ver opbevaring af attesten. Børneattesten skal så i givet fald opbevares forsvarligt, så uved- kommende ikke har adgang til den. Lokalforeningen bør i førstkommende bestyrelsesreferat konstatere, at lokalforeningens træ- nere eller nye trænere /instruktører er blevet tjekket i kriminalregisteret, og at der ikke var nogen belastende oplysninger. Videregivelse af trænerens navn og adresse samt oplysning om, at børneattesten var blank, kan normalt ske uden samtykke fra den involverede. En sådan videregivelse kan f.eks. komme på tale, hvis der over for forældre kan være behov for at aflive rygter om den person, som op- lysningerne angår. Cpr-nummer og selve blanketten må ikke videregives! Positiv tilbagemelding En positiv børneattest betyder, at den involverede person har en eller flere domme for sæde- lighedsforbrydelser mod børn. Der er derfor tale om følsomme personoplysninger. Lokalfor- eningen skal udpege en person, der har ansvaret for beskyttelse af personoplysninger i børne- attesten. Man kan videregive oplysningerne fra børneattesten til bestyrelsesmedlemmerne i lokalforenin- gen, hvis ansættelses- eller afskedigelsesproceduren i en lokalforening nødvendiggør, at besty- relsen har brug for oplysningerne for at kunne behandle sagen. Personoplysninger i børneattesten må ikke videregives til andre end bestyrelsen, med mindre der gives et samtykke(skriftligt) fra den person, som oplysningerne vedrører. En positiv børneattest bør destrueres snarest efter modtagelsen. Yderligere oplysninger Er der ønske om mere uddybende beskrivelse kan denne findes på DIF’s hjemmeside http://www.dif.dk 50 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening