DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 46

Landskassereren skal have meddelelse om valget af økonomiansvarlig. Ved ethvert arrangement er det vigtigt at fortælle deltagerne, hvem der er økonomiansvarlig. Den økonomiansvarlige skal kontrollere, at de afgivne oplysninger på afregningsbilaget er kor- rekte, og at vedlagte bilag er forsynet med de nødvendige oplysninger. Udregninger og sam- mentællinger skal efterregnes. Er der fejl på afregningsbilag eller øvrige bilag, skal dette bringes i orden, inden indsendelse til landskassereren. Den økonomiansvarlige har ansvaret for, at udvalgets/gruppens budgetter overholdes. Til dette brug udsendes der udskrifter fra landsforeningens bogholderi efter udgangen af hvert kvartal. Ekspedition Straks efter afholdelsen af et arrangement udfylder deltagerne afregningsbilag m.m. og sender til den økonomiansvarlige. Den økonomiansvarlige gennemgår og attesterer bilaget, der straks sendes videre til landskas- sereren. Landskassereren ekspederer bilagene straks efter modtagelsen. Anmodning om godtgørelse for udgifter, der fremkommer senere end 3 måneder efter aktivite- tens afholdelse, vil kunne afvises af landskassereren. Tilsvarende vil anmodning om godtgørelse af udgifter i forbindelse med afslutning af regnskabsåret, der fremkommer senere end 15. ja- nuar, kunne afvises af landskassereren. Aftaler om honorar samt udgifter; der ikke fremgår af udvalgets / gruppens budget med mere Ved visse arrangementer indgås der i forvejen aftaler om honorar eller lignende. Landskassereren oplyser alle honorarer og lignende, udbetalt fra DcH, til Skattevæsenet. Bila- gene skal derfor indeholde oplysninger om cpr-nr. Udgiftsbilag fra virksomheder skal opfylde lovgivningens krav til fakturaer: Fx CVR-nr., moms m.m. Der kan ikke indgås bindende aftaler om honorar og lignende uden at landskassereren forhånds- godkender aftalen. 45 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening