DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 42

Skadesanmeldelse rekvireres ved DcH’s sekretariat. Landsforeningens ejendele Landsforeningens ejendele skal registreres hos hovedbestyrelsens ansvarlige for dette. Det påhviler brugeren af ejendelene at opbevare disse på betryggende vis. Når brugeren ikke længere har behov for at låne en eller flere af landsforeningens ejendele (f.eks. ved ophør på en post eller en opgaves færdiggørelse), skal denne/disse afleveres til ho- vedbestyrelsens ansvarlige for ejendelsregistreringen. Kun de af landsforeningens ejendele, der er placeret i sekretariatet, er forsikret af DcH. Hovedbestyrelsens ansvarlige for forsikringer Hovedbestyrelsen udnævner hvert år på det konstituerende HB-møde en ansvarlig for forsik- ringsområdet. Den ansvarliges opgaver er sammen med landsforeningens forsikringsmægler følgende: a) Forhandle forsikringsaftaler på plads med forsikringsselskabet. b) Administrerer anmeldelser på de kollektive forsikringer. c) Lave en årlig opgørelse over skader anmeldt til forsikringen. Hovedbestyrelsens ansvarlige for DcH’s ejendele Hovedbestyrelsen udnævner hvert år på det konstituerende HB-møde en ansvarlig for landsfor- eningens ejendele Det er den ansvarliges opgave at sørge for, at alle DcH’s ejendele er registreret ved brugeren. Forsikring af lokalforeningernes ejendele Såvel klubhuse, som alle former for løsøre bør være forsvarligt forsikret på lokalforeningens eget initiativ. Det er vidt forskelligt, hvilke ejerforhold der gør sig gældende på klubhuse og løsøre i lokalfor- eningerne, så det kan ikke inddrages i kollektive ordninger. Det er lokalforeningens bestyrelse, der er ansvarlig for, at forsikringsforholdene er i orden. Der kan søges rådgivning herom hos landsforeningens forsikringsmægler. 41 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening