DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 41

Dyrlægeregninger: Hundeejeren må selv lægge pengene ud. De refunderes senere fra Agria Dyreforsikring, hvis skaden anerkendes. DcH kan ikke anerkende en skade på forhånd, og hvis der forefindes en hundesygeforsikring, skal skaden i første omgang anmeldes til denne. Aftale med Agria Træner et DcH-medlem også i en specialklub under Dansk Kennel Klub, og man her kræver, at medlemmet tegner en udvidet hundeansvarsforsikring, ydes der en rabat på 20 % på den ud- videde hundeansvarsforsikring i Agria. Arbejdsskadeforsikring for alle, der har hverv i DcH Landsforeningen har tegnet en arbejdsskadeforsikring for de medlemmer, der har et tjeneste- forhold/arbejdsforhold i lokalforeninger, kredse eller landsforeningen. Der foreligger et tjenesteforhold/arbejdsforhold når: a) der foreligger en egentlig ansættelsesaftale b) opgaven ligger uden for foreningens formål c) opgaven går ud over, hvad der er naturligt og med rimelighed kan forventes af et medlem d) opgaven løses udelukkende i foreningens interesse og ikke i medlemmets egen interesse e) foreningen skulle have hyret fremmed arbejdskraft til at løse opgaven, hvis ikke medlem- met havde løst den. f) At der foreligger en skriftlig eller mundtlig aftale mellem lokalforeningen og medlemmet om udførelse af arbejdet. Forsikringen dækker for personskade, som disse medlemmer pådrager sig ved udøvelsen af det tjenesteforhold/arbejdsforhold, de er blevet pålagt. Eksempelvis er DcH’s konsulenter og dem der er med i DcH’s eftersøgningskorps dækket, hvis de pådrager sig en personskade. Arbejdsskadeforsikringen dækker kun personskade, f.eks. mén og erhvervsevnetab, tandskader og brilleskader - ikke tingsskade. Skadesanmeldelsesformularen kan rekvireres ved DcH’s sekretariat. Ved større reparationsopgaver eller om-, tilbygning af klubhus eller lignende, skal/bør lokalfor- eningen selv tegne en arbejdsskadeforsikring. Tilbyder en lokalforening at lave mad og/eller servere ved et ikke DcH arrangement, dækker denne forsikring ikke, sådanne aktiviteter skal forsikres på en anden måde. Der kan søges rådgivning om forsikring af disse undtagelser hos landsforeningens forsikrings- mægler. Forsikring af bestyrelsesmedlemmer Der er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for alle bestyrelsesmedlemmer i Hovedbestyrelsen, lokalforeninger, kredsbestyrelser, samt medlemmer af underudvalg under disse bestyrelser. Dækningsområdet er: Ulykkestilfælde, der måtte indtræffe under arbejde for foreningen. Ved møder, hvortil der foreligger en indkaldelse, dækker forsikringen tillige ved ulykkestilfælde, der måtte indtræffe på den direkte vej/rejse til og fra mødet. Erhvervsansvarsforsikring for lokalforeninger Landsforeningen har tegnet en kollektiv erhvervsansvarsforsikring. Den dækker for det ansvar, der eventuelt kan gøres gældende overfor Landsforeningen, herunder Konsulenttjenesten og Eftersøgningstjenesten, landskredse og lokalforeninger under DcH i forbindelse med udøvelse af vore aktiviteter. Forsikringen dækker ansvar for alle medarbejdere og frivillige medhjælpere, når de arbejder i foreningens tjeneste, for ansvar ved brug af små motorkøretøjer indtil 20 kw (ca. 25 hk) og ved alm. vedligeholdelse af klubhuse og tilhørende arealer. (maling, rengøring plæneklipning m. v.) Forsikringen dækker alene foreningens ansvar, hvorimod medlemmernes personlige ansvar ikke er dækket af forsikringen. 40 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening