DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 32

Orientering nr. 2 Hovedbestyrelsen 2018 DcH Bladets ekspedition og Medlemsregistre- ring DcH Bladet Landsforeningens medlemsblad udsendes via lokalforeningerne til alle medlemmer. Det udkom- mer normalt i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Tilmelding til bladekspeditionen Medlemsbladet udsendes på grundlag af registreringer i medlemsdatabasen fra lokalforenin- gerne. Bladet udsendes indtil medlemmet afmeldes. Frist for til- og afmelding Nye medlemmer, der optages i løbet af kalenderåret, skal registreres i medlemsdatabasen se- nest ved udgangen af den måned, hvor medlemmet er optaget i lokalforeningen. Medlemmer fra tidligere år, der ikke ønsker at fortsætte medlemskabet i et nyt kalenderår, skal afmeldes i medlemsdatabasen inden 1. februar. Af hensyn til en hurtig levering/ophør af levering af DcH Bladet gøres opmærksom på, at til- og afmelding skal være foretaget senest den 15. i ulige måneder, for at have virkning fra førstkom- mende blad. Medlemsnummer Medlemsnumre tildeles efter følgende retningslinjer: 1., 2. og 3. ciffer Kreds- og lokalforeningsnummer (se nummerering i adresselisten for lokalfor- eninger). 4. og 5. Ciffer Årstalsbetegnelse (de 2 sidste cifre i anmeldelsesåret). 6., 7. og 8. ciffer Lokalt medlemsnummer (fra 001 og fortløbende til 899). Samme nummer må ikke bruges to gange på et år. Numrene fra 900 til 999 er reserveret landskassereren til overflytninger mellem lokalforenin- gerne. Tilmelding Lokalforeningen foretager al tilmelding via den elektroniske medlemsdatabase. Afmelding og udmeldelse Lokalforeningen foretager al afmelding via den elektroniske medlemsdatabase. Overflytning til anden lokalforening Ønsker et medlem overflytning til en anden lokalforening, skal den afgivne forening sende en mail til landskassereren med relevante oplysninger, så som medlemmets navn og medlemsnum- mer, hvor medlemmet skal overflyttes til samt evt. ny adresse på medlemmet. Herefter ajour- fører landskassereren medlemsdatabasen og foranlediger at denne oplysning bliver sendt til den nye lokalforening. Lokalforeningerne kan ikke selv foretage overflytning i den elektroniske medlemsdatabase. Medlemskartotek Landskassereren har ansvaret for et samlet medlemskartotek (den elektroniske medlemsdata- base), der til stadighed viser de aktuelle medlemmer i de enkelte lokalforeninger af hensyn til ekspedition af DcH Bladet. Medlemskartoteket skal af hensyn til afstemning af kontingentbeta- ling tillige indeholde oplysninger om medlemmer, der er afmeldt i løbet af kalenderåret, herunder medlemmer fra tidligere år, der er afmeldt senest pr. 1. februar, medlemmer der er flyttet til en anden lokalforening i løbet af året samt nye medlemmer, der indmeldes i løbet af året. 31 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening