DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 30

Hvis en person derimod ønsker fuld medlemsrettigheder i to eller flere lokalforeninger skal der ske registrering i medlemsdatabasen og dermed betales kontingent til landsforeningen for begge/alle medlemsnumre. Betalingsfrist 1. februar Kontingentet for gamle medlemmer forfalder til betaling ved kalenderårets begyndelse, og skal være landskassereren i hænde senest 1. februar. Indbetalingen skal være i nøje overensstemmelse med det antal medlemmer, der er registreret i medlemsdatabasen samme dag - altså 1. februar, dvs. at der skal være foretaget afmelding og evt. tilmelding. Det kan derfor anbefales, at lokalforeningerne gennemgår medlemskartoteket i december - ja- nuar måned, og straks afmelder alle medlemmer, der ikke ønsker medlemskabet opretholdt (se orientering nr. 2). En lokalforening, der ikke overholder betalingsfristen pr. 1. februar, kan ikke sende repræsen- tanter til et landsmøde. Betalingsfrister for nye medlemmer Kontingent for nye medlemmer, optaget i årets løb, skal være landskassereren i hænde ved udløbet af den måned, hvor medlemmet indmeldes i lokalforeningen. For medlemmer, der er optaget i løbet af januar måned, skal betaling af kontingent således være sket senest 1. februar. Kontingentsatsen er den samme uanset hvilket tidspunkt på året, tilmeldingen finder sted. Afmelding Medlemmer, der enten ikke ønsker at fortsætte medlemskabet eller ikke opfylder lokalt fastsatte betingelser for fortsat medlemskab, kan afmeldes i løbet af kalenderåret. Der sker ingen refusion af kontingent som følge af afmeldelsen. Afmeldelsen skal ske i medlemsdatabasen, jævnfør ori- entering nr. 2. Afmeldelsen er samtidig afmelding til DcH Bladets ekspedition. Betaling Betaling af kontingent kan ske til landsforeningens bank: Reg 7590 konto 1776478 Følgende oplysninger skal fremgå af indbetalingen (vær opmærksom på, at bankerne ikke au- tomatisk skriver dette på): • Lokalforeningens navn og nummer. • Antal medlemmer, der betales for. • Antal medlemmer totalt. (Svarende til det antal medlemmer, lokalforeningen har betalt for i kalenderåret). Afstemning af medlemstal Landsforeningens kasserer foretager afstemning af lokalforeningernes betalinger med det antal medlemmer, der er registreret hos i medlemsdatabasen ved årets udgang. Viser det sig ved afstemningen, at en lokalforening er i restance, er denne restance forfalden til betaling ved årets udgang og skal være betalt senest 1. februar. Der kan efter landskassererens skøn foretages hyppigere afstemninger af lokalforeningens be- talinger. Konstateres det i den forbindelse, at en lokalforening er i restance, er denne restance forfalden til omgående betaling. Sanktioner På delegeretmødet i 1989 blev hovedbestyrelsen bemyndiget til at indføre sanktioner overfor lokalforeninger, der ikke følger reglerne for indbetaling af kontingent til landsforeningen. Hoved- bestyrelsen vedtog følgende regler: For kontingent, der ikke er indbetalt rettidigt (1. februar), kan der pålægges en bøde på 10 % pr. medlem, af det til enhver tid gældende kontingent. Er det ud over dette nødvendigt at foretage rykning, kan der pålægges en bøde på 50 % pr. medlem, af det til enhver tid gældende kontingent. 29 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening