DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 29

Orientering nr. 1 Hovedbestyrelsen 2019 Betaling af kontingent til landsforeningen DcH Kontingentet Kontingentet til landsforeningen fastsættes hvert år på landsmødet iflg. landsforenin- gens vedtægter § 4. Kontingentet fastsættes for det kommende kalenderår. Kontingentet for 2019 er 290 kr. for hvert medlem af lokalforeningen. Medlemstal og kontingentgrundlag Der skal indbetales kontingent for alle medlemmer i lokalforeningen. Medlemmerne skal være registrerede i landsforeningens medlemsdatabase. Medlemstallet op- gøres efter følgende retningslinjer: Gamle medlemmer Ved gamle medlemmer forstås det antal medlemmer fra tidligere kalenderår, der er registreret i medlemsdatabasen ved det nye kalenderårs begyndelse. De medlemmer der ikke ønsker at fortsætte medlemskabet, og som afmeldes i medlemsdatabasen senest 1. februar, medregnes ikke til gamle medlemmer. Overflytning af medlemmer Medlemmer, der overflyttes fra én lokalforening til en anden, skal ved opgørelse af kontingent til landsforeningen altid medregnes hos den lokalforening der fraflyttes. Overflytningen skal meddeles landskassereren, der foretager ajourføringen i medlemsdatabasen, jævnfør oriente- ring nr. 2. Nye medlemmer Ved nye medlemmer forstås de medlemmer, der starter i lokalforeningerne i løbet af kalender- året. Alle nye medlemmer skal registreres i landsforeningens medlemsdatabase, jævnfør orien- tering nr. 2. Tilmeldingen i medlemsdatabasen er samtidig tilmelding til DcH Bladets ekspedition. Sekundære medlemmer I medlemsdatabasen findes mulighed for registrering af sekundært medlem på samme med- lemsnummer. Lokalforeningernes bestyrelser har således mulighed for at registrere to perso- ner på samme medlemsnummer. Det sekundære medlem skal tilhøre samme husstand som det primære medlem, for at gå med hund, hvis det primære medlem er forhindret. Såfremt det primære medlem er beskæftiget med en DcH -aktivitet - uanset arten og omfang - kan det sekundære medlem ikke samtidigt gå med hund. En forudsætning for forsikringsdækning af et sekundært medlem er, at vedkommende er regi- streret sammen med det primære medlem i medlemsdatabasen som sekundært medlem. Det er lokalforeningens suveræne beslutning om der skal gives mulighed for sekundært med- lemskab. Medlemskab og træningsmæssig tilknytning i flere foreninger For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet en anden lokalforening, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen og kredsen. Betalingen påhviler den lokalforening, som medlemmet har medlemsnummer i. Hvis medlemskabet i denne lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige tilknytning til øvrige lokalforeninger også. Medlemmer, der kun træningsmæssigt er tilknyttet en anden lokalforening, skal ikke registreres i medlemsdatabasen i denne lokalforening. Man skal dog sikre sig, at de pågældende rent faktisk fortsat er medlem i en anden lokalforening. 28 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening