DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 27

og en protokol for bestyrelsesmøder og beslutninger. 8.8 Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og førere ved konkurrence deltager i de klas- ser, hvor de hører hjemme. Bestyrelsen kan eventuelt vedtage kvalifikationskrav. 9. Udgiftsdækning 9.1 Bestyrelsesmedlemmers og øvrige medlemmers arbejde er ulønnet. 9.2 Lokalforeningen kan bevilge fri rejse og eventuelle diæter til repræsentation i lokalfor- eningens interesse. 10. Regnskabsår 10.1 Lokalforeningens regnskabsår (foreningsår) er fra 1. januar til 31. december. Regn- skabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden 15. januar og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. 10.2 Bestyrelsen skal sikre, at regnskaber og bilag gemmes i mindst 5 år efter godkendel- sen. 11. Disciplinærsager 11.1 Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. 12. Opløsning 12.1 Lokalforeningen kan hverken opløses eller udmeldes af landsforeningen, så længe mindst fem medlemmer stemmer imod. 12.2 Opløsning/udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på to generalforsamlinger, afholdt med minimum fire ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med til den første ge- neralforsamling med taleret. Vedtager første generalforsamling opløsning/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg til varetagelse af daglige opgaver frem til den anden generalforsamling. Kredsforman- den har sæde i dette forretningsudvalg. Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden general- forsamling med taleret. 12.3 I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse af en lokalforening, kan foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logoer. 12.4 Eventuel formue skal efter opløsning af lokalforeningen tilfalde Landsforeningen Dan- marks civile Hundeførerforening. ---o0o--- 26 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening