DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 26

12. Eventuelt 6.4 Enhver beslutning træffes med simpelt flertal, medmindre andet er bestemt. 6.5 Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer for- langer det, eller når dirigenten bestemmer det. 6.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest tre uger før generalforsamlingen. 6.7 Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af lokal- foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted. 6.8 Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. 6.8.1 Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest fire uger efter den generalfor- samling, hvor de er vedtaget, sendes til kredsformanden samt landsforeningens for- retningsfører. 7. Ekstraordinær generalforsamling 7.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring derom til lokalforeningsformanden. Begæringen skal indeholde en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. 7.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst to ugers varsel. Ind- kaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling samt en redegørelse for år- sagen til afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling. 7.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden tre uger efter, at begæring derom er modtaget. 8. Bestyrelsen 8.1 Bestyrelsen består af en formand og kasserer samt tre bestyrelsesmedlemmer. 8.2 Formanden vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formand og kasserer vælges i lige/ulige år. 8.3 Den øvrige bestyrelse vælges for to år og afgår med halvdelen ved hvert valg, første gang ved lodtrækning. 8.4 Genvalg kan finde sted. 8.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. 8.6 Bestyrelsen har ansvaret for lokalforeningens daglige drift, herunder for afholdelse af træning, konkurrencer og/eller arrangementer. 8.7 Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres et regnskab med bilag, et medlemskartotek 25 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening